Spiral Energy

Časopis Energie

Okultní obchod

Přidej článek!

12/01-01/02
11/01
10/01
09/01
07/01 - 08/01
06/01
05/01
04/01
03/01
02/01

Recenze :
Heinz-Peter R r - Narcismus
Pov e si :
Um tarotu

Novinky
Nejv e jsme prodali
Vn sv

Kdo jsme?
Seznam stránek
Napište nám
Zpět...


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster:
Ro.

design :
Zbyšek Podhrázský

scripts :
Michal Prokeš

Skoro pravidelný občastník Spiral Energy
a Školy věšteckých umění a esoteriky v Brně a České tarotové školy při Věštírně Via Regia


Ročník 2001


Recenze :

Poul Anderson - Zlomen me Poutn , Praha 1993

V dne recenzi v pozvu na v et do dob, kdy k s nstv sice postupn vytla valo p odn evropsk n o- nstv ale sever bohov je docela neztratili svou moc nad voty smrteln V t h dob h tak bylo mo n dostat se do mocn h elf a sk t Nikoli t h mal h, vesel h postavi k, o kter h v mo n do vypr poh ky, jste je potkali na sv v et do sou sn Skandin ie. Tehdej elfov byli hrd p ov skv v e i obda n kouzelnou moc dlouh votem a obrovskou cti dost Lid obdivovali jejich kr u, ale d ila je - mnohdy pr em - jejich moc. Sk ti (jinak t zvan trollov si s nimi v ni m nezadali - a na to, v o ch smrteln nebyli nijak kr n a sv i stravovac i zvyklostmi si je tak p li nez kali. Tak u to cho-d pokud n omu kradete d i nebo zab e a poj e p buzn Ale vstupme u do s y.
Orm Siln syn Kettila Asmundssona, nespokojen s postaven mlad ho bratra, si nechal vyplatit n radu za svou st d ictv vypravil n olik lod a vydal se na ko stnou v ravu do Anglie. Po n ak se poc il, je s usadit se. Nalezl p n hospod stv kter mu ov m vlastn odm l prodat. Orm se sv i lodn y v noci Angli n d vyp il a pobil v nu mu . Matka hospod e, rod ka, p dpov a, m to nejstar ho syna vychov Orm vlka, kter ho zad
Aby se Orm mohl o nit, musel se d pok . Ob oval ov m i star boh a kv i tomu se neust e h al s kn em, p b aj na jeho dvorci. Nakonec ho ze sv o statku vyhnal. Zakr ko nato porodila jeho na prvn o syna. Ne na statek mohl dorazit jin kn a d pok , proj d no krajinou elf kn e Imric a od star babizny v lese se dov , v bl k statku maj d Pomoc kouzel vytvo l podvr nce, m ence elfa a sk ta, kter o za lidsk d vym il. To pak pojmenoval Skafloc a vychoval jako elfa. P slavnosti pojmenov p nese posel seversk h boh - - do elf o hradu zlomen lezn me kter o se nikdo z elf nem e dotknout - lezo je pro n toti jedovat Zd se, do hry se vlo li i bohov ..
Zlomen me je nejen mistrovsk d em zn o spisovatele SF, ale tak p jemn pr odcem po sv seversk h m A oli kniha byla naps a u v roce 1971 a sky vy a pouze jednou, v nakladatelstv Poutn roku 1993, stoj i dnes za p en D se ci, je jakousi realisti alternativou Tolkienov h p b Anderson sv nen ani kr n ani p v iv ale je nesm n votn Pro znalce sou sn SF nebude bez zaj avosti ani to, se jedn o jeden z prvn h p klad Jana Kant ka, dnes zn o p dev m geni n z knih Terryho Pratchetta. Znalci seversk mytologie p en p vod seversk h n v mo utrp lehk k, ale knihu se p sto odv doporu t i jim.


P jeme v m p n en
MaA

Počtěte si:
Umění tarotu

Modern h tarot je mnoho a laik obvykle nev co si m vybrat. Proto si v n leduj h n olika slech Energie ty hlavn typy tarotu rozebereme. M e-li dotaz na n ak konkr n tarot, napi e n , zkus e se na n pod at.

Modern typy tarotu - Robin Wood Tarot

Zat se v na m v ladu budeme dr t vykl ac h tarot Tak dnes jsem si na a vynikaj vykl ac tarot, ne nepodobn jednomu z on h, kter jsme ji prob ali. Jak napov slovn h a v n vu - znalc angli iny jist pochopiteln - nechal se autor inspirovat zn ou legendou, na jej z lad zpracoval sv bal ek karet.
Tyto karty maj jednu zvl tnost, aspo z m o hlediska. Zpracov velk h ark bych ohod-notila jako maxim n pr n Obr ky jsou a na n olik v imek bez n adu a jin podobn mo-dern tarot se podobaj a nep jemn moc. P podrobn studiu znalec jist zjist p dlohou zde byl tarot Rider-Waite a autor tarotu Robin Wood se nijak nesna l skr "opisuje". Zato zpracov mal h ark je v orn (a oliv i zde je znateln inspirace Rider-Waitem J). I pro za te a, kter by si tyto karty koupil bez sk o n odu (kter je k dispozici), je en z t hto karet naprostou hra ou a z e jen na jeho vyjad vac h schopnostech, jak barvit bude um v lad podat. Obr ky jsou jasn srozumiteln a p hledn p tom ale obsahuj p sn onu nezbytnou d ku modern h mal sk h postu-p kter dok e otev t doko n br y fantazie ka o ov a a up st tak v jeho mysli obraz skute nosti, na ni karty vykl
Tyto vlastnosti jasn klasifikuj tarot jako vykl ac Pr e s n velmi p n mapuje ve er oblasti b n o vota a tazatel z k jednozna popis minul h, p tomn h budouc h ud ost Nemohu proto jinak ne tarot doporu t v m, kte se pr touto oblast tarotov o vykl ac o um cht zab at.
Pr kv i popsan zvl tnostem karet se dnes tro u odch od sv h zvyklost a nebudu se v ovat popisu dal ho velk o ark a. Nam to toho si pov me n o o mal h ark ech.
Klasick typy tarotu m y mal ark a zna n prost Vyobrazen na kart sest alo jen z p -slu o po u pat h symbol (hole, poh y, me , pantakly), kter byly bu zcela prost zobraze-ny, nebo stylizov y do jednoduch o obrazce - viz nap tarot Lasenic , kter v ned n dob vy l. Figury m y t jednoduch a schematick zpracov velmi podobn zpracov figur n h karet na klasick h hrac h kart h, p dev m piket h. Na pozd bohat zpracov m y vliv dva hlavn faktory: Jednak to bylo modern pojet esotern o tarotu, kter se za lo objevovat p bli na po tku tohoto stolet Hlavn slovo zde m proslul anglick d Golden Down, zejm a ale jeden z jeho en Aleister Crowley. Jeho tzv. Thothovy tarotov karty s velmi p sn symbolismem si projdeme n dy p Druhou d e tou skute ost bylo popularizov zesv ov a t i upad tarotu. Aby byla p odn velmi slo t a p sn i pravidly v an nauka pochopiteln i prost u, v hermetismu nevzd a-n u lidu, za la se zjednodu vat a oplo ovat symbolika a naopak karty bez symbol do sebe p jaly mnoh z lidov h i cik sk h vykl ac h karet a p odn smysl schematick o zobrazen se bu zcela ztratil, nebo byl p kryt pr on i lidov i vykl ac i v namy. Proto je zcela pochopiteln u jednotliv h tarot se v namy t kter mal ark y li , zat co p odn esotern pod je popisovalo prakticky shodn Pr o t hto p odn h v namech budeme hovo t v pozd ch stech seri u.

V dal m, v o , sv e dvoj sle Energie na v bude kat n olik pov ek. V oru budeme pokra vat v seri u o tarotu.


P e pro v Zuzana Antares


Novinky v na m obchod

 • Francois Villon - vot st dov Pa . (279,-)

 • Parziva - O zn tajupln m u. Doporu jeme! (598,- K

 • Frazer - Zlat ratolest, druh P o podruh Srovn ac mytologie.(269- K )

 • Nuno J ice - rlatov na. B nick pov ka o fingovan zmizen a.Crowleyho. (149,- K

 • David-Neelov - Mystikov a m ov Tibetu - Cestopis, dotisk. Doporu jeme!( 160,- K

 • Skryt historie lidstva - Jin pohled na historii. Obs l d se vybrat. (369,- K

 • Tarotov karty partnersk h vztah /b> - Dal ze s ie vykl ac h tarot nevaln hodnoty. (329,- )

 • Hor n astrologie - P dpov budoucnosti v astrologii. Slu (235,- K

 • De Guaita - Chr e Satan - historie magie, DOPORU JEME! (349,-)

 • De Guaita - Kl k rn magii - U bnice astr n h d a z onitost DOPORU JEME! (479- K

 • Gray - b k sv el - Kabalistick pojedn Dotisk. (349,- K

 • Magick rostliny - Oblast magick botaniky - dob zmapov o, mnoho hesel, p jateln vysv len (499,-)

 • Herba Mythologica - Kr k pojedn o magick h rostlin h, o u t rostlin k rov atd. (159,-)

 • Paracelsus - Element n bytosti Klasick spisek o astr n h bytostech. (119,-)

 • Z ladn tarot - Dal ze s ie vykl ac h tarot nevaln hodnoty. Ale je levn a krom ne pr d tipn p ru y obsahuje Rider-Waiteovy karty. (329,-)

Nejv ejsme prodali:

 • Ty nky vonn indck oby jn

 • Aleister Crowley Thoth Tarot Swiss verze anglicky (zat doprod o)

 • Stoj ek na vonn ty nky, typ ly

 • Energetick z i dovsk hv da

 • Mou a - Apokalypsa I.d

 • Amulet Keltsk drak

 • Griesbeck - U bnice numerologieVn sv :

* Nov kniha se jmenuje Z lady magie a napsala ji Lilith. Modern p ru a o magii a jej praxi pro ka o. Kn ka z oblasti, kter je zat na na m trhu chud zastoupena.

* A proto jsme v chni sed i nad korekturami a sazbou knihy, nejen je v zpo o, ale taky jsem 100 let za opicemi co se t e kulturn o d Tak to bude tentokr chud .

* Akce:

* Festival v Rokycanech. byl tentokr perfektn organizac i ast zase v il nad t letn . Na Zuzaninu p dn ku p o hodn zv avc a byli opravdu zv av Pov alo se o rn a b magii.

* Do Chrudimi se n poda lo p jet pozd - atn odhad cesty. Ale a na tento probl se i zdej akce zada la. jovnu L a doporu jeme v m, kdo to maj do Chrudimi bl ko, seznam tam ch akc vypadal velice slibn

* Pro y dva pr ick semin e a oba byly zda l Zvl ten druh kde se n se o neb ala mnoho, si astn i pochvalovali. Dal Pr ice n kaj a v dubnu.

* TV: Nenechte si uj , U te mne d p val dokola vys an h v o h poh ek. Krom Mraz a se na to u ned za ty roky d at. Zvl t se d toho, jak v C a v peka "v chni v chno v echn d e, a budem v chni v chno m dohromady". To snad ne! Ale podobn h hr a d p de dozajista v .

* Brno: Na masarykov ulici je otev no knihkupectv Akademia s liter n kav nou.

* Cena p dplatn o Energie platn od 1.7.2001: 179,- K P dplatitel dost aj 10 sel Energie ro (o pr dnin h a na konci roku jsou dvoj sla), jednou za rok katalogy v ho zbo a kdy je n o aktu n o tak i dal katalogy v pr u roku. 2x za rok dostane vylosovan p dplatitel, kter si objednal zbo , mal d ek.

* Dal slo Energie vyjde asi 22.12.2001 nebo za tkem roku - jak stihneme.