Spiral Energy

Časopis Energie

Okultní obchod

Přidej článek!

11/00
10/00
09/00
07/00 - 08/00
06/00
05/00
04/00
03/00
02/00

Recenze
Neil Gaiman

eme si...
Peter J.Carol -  Psychonaut

Novinky
Nejv e jsme prodali
Vn sv

Kdo jsme?
Seznam stránek
Napište nám
Zpět...


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster:
Ro.

design :
Zbyšek Podhrázský

scripts :
Michal Prokeš

Skoro pravideln ob stn spole osti Spiral Energy
a oly v teck h um v Brn p v t n Via Regia

Recenze :

Neil Gaiman - NIKDYKDE

Fantasy nr je obs l Krom obvykl h t at drak drakobijc kouzeln hrdin a princezen se do n mohou vej i d a tak a ze sou snosti - pokud sou snost p pust romantick vztahy a magii. Nikdykde lze tud za dit mezi fantasy. 

Cel p b se odehr v naprosto nere n a vysn sv pln z adn h bytost podiv sk tk setk e se i s and em a d ony. To v se d naj ve sv pod Lond em - je to takov "Podlond " a v chni, kte se tam dostali, se tam dostali "trhlinami" ve sv Ale takov m to nen jen pod Lond em, je pod ka kouskem zem a pros nout do n o lze celkem snadno, sta se jen na chv i zamyslet.

Domn se, tato kniha nen jen p b em lady Door (pan Dv ka) pron ledovanou dv a vrahy, kter najal kdosi z adn Vrahy, kte svoji pr i d aj s maxim n uspokojen . Nen jen p b em Richarda, kter je doned na nem nejmen potuchy o tom, co se nach na dosah jeho ruky, nato ak, by se m st Dv n osobn str cem. Kniha je p dev m siln mystick d em ukazuj en i ve straviteln podob d n pravdy o lidsk nev om a cest skrze sama sebe p hled sv o osobn o p b u, p hled vlastn cesty za sebevyj n a p objevov vlastn o J - podstaty, ze kter vych jeden ka z n .

Nejmysti m okam kem je pak z , kdy u hlavn o hrdiny doch k celkov u zbour dosavadn h hodnot, kdy vot jako takov pozb smyslu a on kolem sebe k jen hloup ot ky. Pr v tomto okam ku se objevuje mark de Carbas a otev dve ve zdi - kter oliv zdi, na kterou uk ete, Richard projde dve i a ty se za n zav u. Zav u se tak jako by tam ani nikdy nebyly a ony tam opravdu nikdy nebyly, proto tento druh dve se objevuje jen velmi, ale velmi m o a ov mus tou c jimi proj v sob mus m trochu v , ne jen touhu...

Tuto knihu doporu ji opravdu v m, je nejen nap av a strhuj ale tak mystick a inicializa  

Od t o autora bych r vzpomn dal knihy - Hv dn prach a zna vyzr d o Sandman. Ob jmenovan kn ky tak trochu souvis s Nikdykde a Nikdykde zase souvis s nimi...

Roman

eme si

Dal st p odn o p kladu z knihy Petera Carrola Liber Null - Psychonaut. P budeme navazovat a uzav at en z t o knihy posledn yvkem, tentokr z praktick sti knihy.

Psychonaut
Peter J. Carrol

manismus

manismus je na nejstar magickou a mystickou tradic Ze manismu vznikla v chna n o nsk um a v y. mansk tradice jsou st e je praktikov y na v ch ji h kontinentech - v Austr ii, Africe a ji Americe.Je prim n z ladem loveck h spole ostech, ale p v tak v ste usazen vesnick vot kde je mo jej naj jako jednu z charakteristik rod nick o l itelstv Z ah modern civilizace t zni l manismus v severn Americe, Oce ii, seversk Asii a za pol n kruhem. N ter mansk znalosti p vaj v evropsk rod nictv zat co st dov hodn manismus byl pohlcen kn sk i kulty klasick h civilizac

Dv zakon n mohou b odvozena ze zkou y zbyl h mansk h kultur a ze z namu t h, kter ji vyhynuly. Za prv navzdory enormn u geografick u odd en mansk h kultur sd ej t identick metody. Za druh je to mansk pozn a s a, kter jsou sou sn m ov se sna znovu objevit. Z ladn principy magie stejn jako z ladn principy v y se ztr ej manismus p dstavuje lnou magickou technologii, kter spojuje v chna okultn t ata. Lidstvo nyn stoj ve v pot b t hto schopnost ne kdykoliv od dob prvn o aeonu, kdy bu porozum nebo samo sebe zni . manismus kdysi prov el v chny velk lidsk spole osti a umo il jim rovnov u s votn prost d na tis e roku. Ve er okultismus je pokusem vyhr zp toto tyhodn ztracen v Pohl n e tedy na m jsou mansk tradice zalo ny. 

mansk s a nem e b postupn akumulov a jako jin technologie. man m e b astn pokud jeho u dn i se dostanou d , ne on s . mansk s y lze velmi obt n ovl nout, nebo radice po duje souvisl vtok talent pr proto, aby sama sebe odvr ila od degenerace. Z tohoto d odu mani sami popisuj svoji tradici jako adkovou vzhledem k minul sl Pouze ob sn a v ime praktik m e z kat zp n ter z mnoha legend n h sil. 

t dn bodem manismu je vn jin o sv a jin h sv Tento druh astr n nebo erick dimenze obsahuje r n siln entity a s y umo uj aby byly v tomto sv re n efekty. manova du cestuje skrze tyto dimenze v pr u extatick o nebo drogami navozen o transu. Cesta m e b podniknuta kv i v tb kv i vyl en nemoci, kv i zasazen r y nep teli kv i nalezen zv at. 

Perspektivn mani jsou obvykle vyb i z lid kte maj nervovou dispozici. Mohou b ur ni bu manskou instrukc nebo jsou zeni k n silou p tomnou v mansk h kultur h. Iniciace obsahuje invokaci cesty do jin o sv a, setk s duchy a zku nost smrti a znovuzrozen V t o zku nosti m kandid vizi sv o roztrhan o t a sto fantastick i bytostmi nebo duchy zv at a pak znovu sestaven o z trosek(rozebr o a pak smontov o). Nov t o v y obsahuje zvl tn st, sto popisovanou jako dal kost nebo v en magick o k mene jindy zv ec o ducha. Tato zku nost popisn symbolizuje um t erick o silov o pole uvnit t a, nebo mu p t r n zvl tn s y. 

V mnoha mansk h syst ech je tato erick s a vyvol a skrze n o region. Pro mal oblasti magie a oli by mohla b vykon a rukama nebo o ma. Je to tot jako Chi nebo Ki nebo Kundalini nebo aura. 

mansk tradice ukazuje pln rozp magick h t at. Exorcismus a kur ov jsou hlavn i dovednostmi sd en i komunitou a jsou sto podstupov y v transu a extatick h stavech, b em kter h je cesta do jin o sv a prost dkem k nalezen l u. Magick ok a ochrana mohou b tak pro klienty uskute y a mani sami sto bojuj ka s ka o nadvl u p tom vyu vaj e za t to elem svoji zv ec podobu z jin o sv a. N te mani si p tuj neobvyklou fyziologickou kontrolu, jej pomoc se st aj odoln v i extr n u horku, chladu a bolesti. Chozen ve av uhl ve kter je divok horko magicky zbaveno o huj o inku, je zcela obecn rysem t o tradice a st se celosv ov . 

Setk se sv em duch je rozs l a obsahuje r n p rozen duchy, zv ec a rostlinn entity a pomocn y, st y smrti, sexu n entity jako jsou inkubov a sukkuby a za st rohat o boha, roz n o i zem h, kter nemaj rohat zv ata. P chod do jin o sv a je uskute ov pomoc nebezpe h n c h bran srovnateln h s modern koncepc abyssu. Sen stejn dob jako trans je d e tou metodou k z k p stupu do jin o sv a. mansk n troje jsou velmi variabiln ale zpravidla obsahuj za zen vyd aj r us, jako je buben, ch st ka z had h kost k zavol duch a p vod transu a stejn dob jako r n silov objekty hlavn k m ky. Pozoruhodn tradice manismu pat mezi hlavn prameny v ch okultn h syst a proto mus e p hl nout k manismu pokud si p jeme naj st pky magie nejstar lidsk v y a znovu je u t. 

P Sigil n magie & v o p kvapen

P pravila Zuzana Antares
P klad Chiah & Viviana

Novinky v na m obchod

 1. Inventura je hotov Pos e s Energi i katalogy knih.

 2. R.M.Youngson - O lenstv pdiv stv a genialit Doporu jeme! (279,- K

 3. Kosmick rod - tarot. V sk jazyce, s obs lou p ru ou, velice p n modern karty. (620,-K

 4. Annick de Souzenelle - Slovo v na m nitru. O n o nstv kabale, v symbolech... (339,- K

 5. C.G.Jung - V or z d a VI.Dal d sborn pokra v t atu alchymie. (390,- K .

 6. Schulman - Karmick astrologie. Druh d . Prvn je t skladem. (188,- K

 7. Pom ky pro psychotroniky, kyvadla, virgule. V levn Z emc po eme katalog.

 8. Frater Albertus - Spagyrie. Zaj av kniha, dob vypad Edice Alef. (349,- K

 9. Paracelsus - Archidoxa Magica. Nebylo, u zase m e. Klasika! (89,- K

 10. Dotek 11. T a: Antroposofie. (68,- K Dotek si m ete objednat i dop du, za eme nov slo ihned pot co jej sami dostaneme (obvykle okolo p e m e). Mj. informuje ka sopis o prob aj h akc h s "duchovn t atikou. 

 11. nsk amulety. Pro ka znamen nsk o horoskopu. (95,-K

Nov server Ritu

Nejv e jsme prodali:

 1. Vykl ac karty Magic 

 2. Buckland - Velk u bnice rod nictv a magie

 3. Vykl ac karty Lenormand oby jn

 4. nsk amulety - r n nbsp;

 5. Mou a - Cesta pou II.

 6. Vykl ac karty Lenormand celof .obal.

 7. Antares - Sedmero v teck h um

Vn sv :  

Jak jsem u psala inventuru jsme stihli. Proto nakonec i Energie vych pozd i - cht i jsme z ove s slem 11 rozeslat i katalog kn ek, kdybyste cht i vyb at v o d ek. Jinde ne v knih h novinky nem e, pouze ji uveden velmi p n tarot Kosmick rod (mo bych sama p lo la jako Kosmick kmen) bychom doporu li va pozornosti.

Du ov po s d jako rn ruka. Ze v ch stran je sly t st nosti na t kou atmosf u a atnou n adu aspo na avu. Ale ono to, p tel k podzimn u po s pat . Tak pro s t bojovat?

Varuji p d akcemi s n vem Astrov end. Jak n ev napov m v tom prsty sopis Astro a byla jsem p zv a coby tzv. lektor. Organiza tot n nezvl nut kup n s v tectv , sni v inkuj h (net alo se jen mne), hrozn ubytov - asi nep kvap kdy prozrad , mi nakonec necht i zaplatit dohodnutou mzdu. Pozor, Astro v tom nen samo, napom ala mu CK Tomi z Brna.

Volby. Nem u si jich nev mnout. Patov situace se objevuj a loby se sepisuj u n i v USA - kone jsme sv ov Mimochodem jsem p sv na o tom, ani v USA ani u n nevym l datum kon voleb dn astrolog. Tak pitom data, jako ta, co byla pro oboje volby stanovena, aby pohledal.

Doporu ji k p en Fulcanelliho P bytky filosof zejm a posledn pojedn z knih Paradox neomezen o pokroku v y. Nemohla jsem si na n nevzpomenout p sledov zpr o ho c lanovce v Alp h. Pro ty, kdo knihu nemaj Zhruba jde o tom, m v lidstvo v sv v nad p rodou, t v e a dramati i je j pora n.

3.12. v ned i bych m a (Zuzana) nat et se dv a p teli dal d V t ny. A te pozor, av kl ek! Sc ist kte po d p pravovali, jej odm li nad e d at s t , sc po du se st e v e m tak, aby obelh al lidi a p bli od za tku jna je zcela nef k div . Jestli to t budeme nebo ne, je nejist - nov t producenti si vjeli do vlas Skon u V t na? Up mn no nebylo by divu. V na mal zemi nen tolik v tc ..:)

Cena p dplatn o Energie platn st e od 1.1.2000: 169,- K P dplatitel dost aj 10 sel Energie ro (o pr dnin h a na konci roku jsou dvoj sla), jednou za rok katalogy v ho zbo a kdy je n o aktu n o tak i dal katalogy v pr u roku. 2x za rok dostane vylosovan p dplatitel, kter si objednal zbo , mal d ek.

Dal DVOJ slo Energie vyjde asi 3.1.01. Stihneme-li d ve, bude d v, zkus e to.