Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Liber Batrachophrenoboocosmomachia

Aleister Crowley

Liber Batrachophrenoboocosmomachia
SVB FIGVRA DXXXVI

A.·. A.·. Publication in Class B.
Imprimatur:
N. Fra A.·. A.·.
Within His skull exist daily thirteen thousand myriads of Worlds, which draw their existence from Him, and by Him are upheld. ? I.R.Q. iii. 43.

0. Let the Practicus study the textbooks of astronomy, travel, if need be, to a land where the sun and stars are visible, and observe the heavens with the best telescopes to which he may have access. Let him commit to memory the principal facts, and (at least roughly) the figures of the science.

1. Now, since these figures will leave no direct impression with any precision upon his mind, let him adopt this practice A.


A. Let the practicus be seated before a bare square table, and let an unknown number of small similar objects be thrown by his chela from time to time upon the table, and by that chela be hastily gathered up.
Let the Practicus declare at the glance, and the chela confirm by his count, the number of such objects.
The practice should be for a quarter of an hour thrice daily. The maximum number of objects should at first be seven. This maximum should increase by one at each practice, provided that not a single mistake is made by the Practicus in appreciating the number thrown.
This practice should continue assiduously for at least one year.
The quickness of the chela in gathering up the objects is expected to increase with time. The practice need not be limited to a quarter of an hour thrice daily after a time, but increased with discretion. Care must be taken to detect the first symptoms of fatigue, and to stop, if possible, even before it threatens. The practised psychologist learns to recognise even minute hesitations that mark the forcing of the attention.

2. Alternating with the above, let the Practicus begin this practice B. It is assumed that he has thoroughly conquered the elementary difficulties of Dharana, and is able to prevent mental pictures from altering shape, size and colour against his will.

B. Seated in the open air, let him endeavour to form a complete mental picture of himself and his immediate surroundings. It is important that he should be in the centre of such picture, and able to look freely in all directions. the finished picture should be a complete consciousness of the whole fixed, clear, and definite.
Let him gradually add to this picture by including objects more and more distant, until he have an image of the whole field of vision.

He will probably discover that it is very difficult to increase the apparent size of the picture as he proceeds, and it should be his most earnest endeavour to do so. he should seek in particular to appreciate distances, almost to the point of combatting the laws of perspective.

3. These practices A and B accomplished, and his studies in astronomy completed, let him attempt this practice C.

C. Let the Practicus form a mental picture of the Earth, in particular striving to realize the size of the Earth in comparison with himself, and let him not be content until by assiduity he has well succeeded.
Let him add the moon, keeping well in mind the relative sizes of, and the distance between, the planet and its satellite.

He will probably find the final trick of the mind to be a constant disappearance of the image, and the appearance of the same upon a smaller scale. This trick he must outwit by constancy of endeavour.

He will then in add in turn Venus, Mars, Mercury and the Sun.

It is permissible at this stage to change the point of view to the centre of the Sun, and to do so may add stability to the conception.

The Practicus may then a the Asteroids, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The utmost attention to detail is now necessary, as the picture is highly complex, apart from the difficulty of appreciating relative size and distance.
Let this picture be practised month after month until it is absolutely perfect. The tendency which may manifest itself to pass into Dhyana and Samadhi must be resolutely combated with the whole strength of the mind.
Let the Practicus then re-commence the picture, starting from the Sun, and adding the planets one by one, each with its proper motion, until he have an image perfect in all respect of the Solar System as it actually exists. Let him particularly note that unless the apparent size approximate to the real, his practice is wasted. Let him then add a comet to the picture; he may find, perhaps that the path of this comet may assist him to expand the sphere of his mental vision until it include a star.

And thus, gathering one star after another, let his contemplation become vast as the heaven, in space and time ever aspiring to the perception of the Body of Nuit; yea, the Body of Nuit.
Uvnitř jeho lbi denně žije na třicet tisíc myriád světů, které svůj původ nacházejí v Něm a k Němu se navracejí.
I. R. Q. iii. 43.

0. Adept ať se usilovně zabývá studiem astronomie. Zaprvé z dostupných učebnic a zadruhé ať cestuje, je-li to třeba, do zemí, kde spatří jasnější záři slunce i hvězd. Nechť pozoruje oblohu nejlepšími teleskopy, jemu dostupnými. Ať vstřebá do paměti základní údaje a, alespoň přibližně, taje této vědy.

1. A teď, když jsou mu získané vědomosti naprosto přirozené a nevyvolávají nižádné problémy či kontradikce v mysli, nechť se zhostí této praktiky A.

A. Ať se adept posadí před prázdný stůl, chvíli jej bedlivě pozoruje, a potom ať jeho žák náhle hodí na stůl libovolný počet malých předmětů a opět po chvíli je zase sebere.
Adept ať sdělí počet předmětů vržených na stůl a žák nechť počet stvrdí či nikoli.
Cvičení ať je prováděno po čtvrthodinu třikrát denně. Maximální počet předmětů v prvních cvičeních by neměl být vyšší sedmi. Maximum lze vždy o jedno zvýšit, pokud adept při daném počtu nechybuje.
Cvičení ať bez přerušení trvá nejméně rok.
Od žáka se očekává, že jeho rychlost ve vrhání a opětovnémném sbírání předmětů bude nazrůstat. Cvičení nemusí být omezeno na čtvrthodinu třikrát denně, ale aby postupem času tempo vzrůstalo dle adeptova uvážení. Adept by měl být pozorný na příznaky únavy či vyčerpání a zastavit cvičení, bude-li to možné, vždy předtím, než se unaví. Praktičtí psychologové upozorňují na fakt, že každé chvilkové zaváhání snižuje sílu soustředění.


2. Practicus ať započne s alternativním cvičením B, střídavě s cvičením A. Cvičení má dokázat, že je schopne zdolat ementární obtíže Dharany a že je schopen předejít mentálním obrazů alterujících tvarů, velikostí a barev tvořících se proti jeho vůli.

B. Ať se adept usadí venku, ať vyvine co nejvyšší úsilí, aby si vytvořil úplný mentální obraz sebe sama i bezprostředního okolí. Je důležité, aby byl středem tohoto obrazu a schopen rozhlížet se všemi směry. Konečný obraz ať je úplným uvědoměním ve vší celistvosti, jasu a určitosti.

Ať k tomuto obrazu připojuje předměty více a více vzdálenější, dokud se zcela nezaplní zorné pole.


Zřejmě přijde na to, že je velice obtížné nechat narůstat velikost obrazu a tato práce jej bude stát notnou námahu. Měl by však postihnout vzdálenosti i perspektivu.3. Jsou-li zvládnuta cvičení A a B, a ukončena studia v astronomii, může se adept pokusit o cvičení C.

C. Ať Practicus formuje mentální obraz Země a co nejvyšší pozornost věnuje poměru její skutečné velikosti sobě samotnému a nechť nepocítí spokojenost, dokud jeho úspěch není dokonalý.
Poté ať k zemi připojí Měsíc, přičemž opět dbá ve své mysli poměrů velikostí i vzdálenosti mezi planetou a jejím satelitem.

Zde se jej pravděpodobně mysl pokusí naposledy obelstít, a bude zmenšovat obraz nebo měnit jeho poměry. Toto ať překoná neutuchajícím úsilím.


Nechť začlení do svého obrazu Venuši, Mars, Merkur a Slunce.

V této úrovni lze změnit úhel pohledu do středu Slunce a tak dospět k větší stabilitě koncepce.


Ať Practicus připojí asteroidy, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Teď je třeba koncentrace na detail, čím je obraz komplexnější, zvlášťě kvůli obtížích co se dodržení velikostí a vzdáleností týká.
Nechť je představa procvičovány měsíc za měsícem, dokud není zcela dokonalá. Projevující se tendence k úniku do Dhyany nebo Sámadhi musí být rezolutně potlačena vší silou mysli.
Nechť obnoví obraz, počínaje Sluncem, a přidává jednu planetu po druhé, každou v patřičném pohybu, dokud nedosáhne ve všech ohledech dokonalé představy sluneční soustavy, jaká aktuálně je. Nechť si pamatuje, že dokud se velikost jeho představy nebude blížit realitě, bylo cvičení zbytečné. Ať přidá k představě kometu; nazná, že sledování její pouti může napomoci rozšířit sféru jeho mentální vize natolik, že obsáhne i hvězdy.

Ať připojuje jednu hvězdu k druhé, ať je jeho kontemplace rozlehlá jako nebesa, v prostoru a čase nechť stále usiluje o dosažení těla Nuit.
Arci, těla Nuit.

 
Překlad soror Chiah © M.O.Th. 2009


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz