Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie


Co je magie


Co je magie

Aleister Crowley

Každý by mohl položit otázku, proč by ji měl studovat a cvičit. Jsou to velmi přirozené a časté námitky těch, kdo k ní přistupují poprvé. Proto zde musí vše jasně a konkrétně vystoupit z mlhavých tušení a tradovaných polopravd.
Přinejmenším nechci ztrácet čas vysvětlováním, co Magie není nebo objasňovat, jak se toto slovo zneužívalo pro kdejaké kejklířské kousky, k hanebným zázrakům, které nyní podsouvají šarlatáni a podvodníci. Pojednání o tomto předmětu je možná příliš technické a rozsáhlé, ale vše je nutné vysvětlit od začátku.I. DEFINICE

Magie je Věda a Umění způsobit změnu, aby nastala ve shodě s Vůlí.
(Objasnění: Je to můje Vůle formovat svět určitých skutečností za mého vědomí. Beru proto "magické zbraně" - pero, inkoust a papír; píši "zaklínání" - to jsou tyto věty - v "magickém jazyce", to jest to, co pochopí lidé, které si přeji poučit. Evokuji "duchy" tiskařů, vydavatelů a knihkupců atd., a nutím je, aby sdělili mé poselství lidem. Kompozice a distribuce této knihy je tak aktem - MAGIE - kterou způsobuji změny zaujmutím místa ve shodě s mojí Vůlí.)


II. POSTULÁT

Každá požadovaná změna může být uskutečněna aplikací správného druhu a stupně Síly patřičným způsobem prostřednictvím správného média na vhodný objekt.
(Objasnění: Přeji si připravit gram chloridu zlatného. Musím vzít správný druh kyseliny, nitrohydrochlorovou a žádnou jinou, v dostatečném množství a adekvátní síly, a vpravit ji do nádoby, která nebude puklá, rozleptaná nebo rozbitá a rovněž nezbytné množství zlata. V takovém případě bude dosaženo žádoucích výsledků. Každá Změna má své vlastní podmínky.
V současném stavu našeho poznání a našich schopností nejsou některé změny v praxi možné; nemůžeme například způsobit zatmění, nebo transmutovat olovo na cín, nebo stvořit člověka z hub. Ale je teoreticky možné způsobit v každém objektu jakoukoliv změnu, kterou je tento objekt nadán od přirozenosti; a podmínky jsou ve výše uvedeném postulátu.)III. THEORÉMY

 • 1. Každý úmyslný akt je Magický Akt.
  (Objasnění: viz výše "Definice".)

 • 2. Každý úspěšný akt se přizpůsobil postulátu.

 • 3. Každé opomenutí se projeví jedním nebo více požadavky postulátu, který nebyl naplněn.
  (Objasnění: Opomenutím může být chápán tento případ; jestliže doktor stanoví špatnou diagnosu a jeho zákrok ublíží pacientovi. Může se opomenout použít správný druh síly, jako když se venkovan pokoušel sfouknout elektrické světlo. Může se opomenout aplikovat správný stupeň síly, jako když zápasník neudržel svůj chvat. Může se opomenout použít síly správným způsobem, jako když se člověk prezentuje šekem u špatného okénka v bance. Může se opomenout použít patřičné médium, jako když Leonardo da Vinci shledával, že jeho mistrovská díla stárnou. Síla může být aplikována na nevhodný objekt, jaka když se někdo pokouší rozbít kámen pěstí mysle, ze je to ořech.)

 • 4. Prvním požadavkem pro způsobení nějaké změny je dokonalé kvalitativní a kvantitativní pochopení podmínek.
  (Objasnění: Nejobecnějším případem opomenutí v životě je ignorance vlastní Pravé Vůle, nebo prostředků, jimiž se má tato Vůle naplnit. Clověk si dovede sám sebe představit jako malíře a promarnit svůj život pokusy stát se jím; nebo skutečně může být malířem a přesto ještě mylně chápat a zvážit obtíže, jež jsou vlastní této kariéře.)

 • 5. Druhým požadavkem pro způsobení nějaké změny je praktická schopnost uvést správně do pohybu nezbytné síly.
  (Objasnění: Bankéř může mít danou situaci perfektně v ruce, přesto může postrádat schopnost rozhodnout se, nebo nemít aktiva nezbytná pro využití této situace.)

 • 6. "Každý muž & každá žena je hvězda". Tím je řečeno, že každá lidská bytost je vnitřně individuálně nezávislá, se svým vlastním zvláštním charakterem a náležitým pohybem.

 • 7. Každý muž a každá žena má svoji cestu, závisející částečně na jáství, a částečně na prostředí, které je pro každého přirozené, vlastní a nutné. Každý, kdo je sveden ze své vlastní cesty, ať už skrze nepochopení sebe sama, nebo skrze mimořádnou opozici, vstupuje do konfliktu s řádem Universa, a podle toho trpí.
  (Objasnění: Muž si to může myslet o své povinnosti jednat určitým způsobem, nebolť si sám o sobě vytvořil fantastický obraz, místo aby hledal svoji skutečnou přirozenost. Žena si, kupřík1adu, může přivodit strastiplný život tím, že si myslí, že dává přednost lásce před sociálním významem, nebo vice versa. Jedna žije s nesympatickým manželem, zatímco skutečně šťastná by byla s milencem v podkroví, přičemž další se třeba poblázní rlomantickým únosem, zatímco její skutečné radosti spočívají v řízení módních směrů nebo v povolání vznešených stavů. Anebo chlapci může jeho instinkt říkat, aby se stal námořníkem, kdežto jeho rodiče jej nutí, aby se stal doktorem. V takovém případě bude v medicině jak nešťastný, tak i neúspěšný.)

 • 8. Člověk, jehož vědomá vůle je v rozporu s jeho Pravou Vůlí, mrhá svojí silou. A nemůže doufat v to, že by účinně ovlivnil své prostředí.
  (Objasnění: Když v národě zuří občanská válka, není to stav, v němž by bylo možné odrazit invazi z jiných zemí. Clověk s rakovinou svojí stravou přispívá jak ke svému vlastnímu prospěchu, tak i k prospěchu tohoto nepřítele, který je částí jeho samotného. Brzo ochabuje ve schopnosti odolávat tlaku prostředí. Clověk, který v praktickém životě dělá to, co mu říká jeho svědomí, se mýlí, jestliže si myslí, že to bude dělat velmi neohrabaně. Z počátku!)

 • 9. Člověk, který koná svoji Pravou Vůli, má setrvačnost Universa ku své pomoci.
  (Objasnění: Prvním principem úspěchu v evoluci je to, že individuum by se mělo mít pravdivě ke své vlastní přirozenosti, a ve stejné chvíli se přizpůsobovat svému prostředí.)

 • 10. Příroda jest kontinuální fenomen, ačkoli nevíme vždy a ve všech případech, jak jsou události propojeny.
  (Objasnění: Lidské vědomí závisí na vlastnostech protoplasmy, a existence protoplasmy závisí na nesčetných fyzikálních podmínkách vlastních této planetě; a tato planeta je determinována mechanickou rovnováhou celého hmotného universa. Můžeme pak říci, že naše vědomí je kausálně spojené s nejvzdálenějšími galaxiemi; navíc dokonce ani nevíme, zda-li vědomí povstává z molekulárních změn v mozku nebo s nimi.)

 • 11. Věda nám umožňuje využívat kontinuitu přírody empirickou aplikací jistých principů, jejichž souhra zahrnuje odlišné řády idejí, spojené navzájem způsobem, který je dosud mimo naše současné chápání.
  (Objasnění: Dovedeme rozsvítit města metodami ze zkušenosti. Ale nevíme, co to vědomí je, nebo lak je spojeno se svalovou činností; co je to elektřina, nebo jak je spojena se stroji, které ji generují; a naše metody závisejí na kalkulacích, které obsahují matematické ideje, lež nemají souvislost s Universem tak, jak ho známe my.)

 • 12. Člověk je ignorantem podstaty své vlastní bytosti a svých sil. Dokonce i jeho idea vlastních limit je založena na zkušenosti z minulosti, a každý stupínek v jeho vývoji mu umožňuje rozšířit svoji říši. Neexistuje proto žádný důvod uvádět zde teoretické limity, jaké člověk může mít, nebo se kterými může pracovat.
  (Objasnění: Generaci zpět se pokládalo za teoreticky nemožné, aby člověk kdy poznal chemické složení hvězd. Je známo, že naše smysly jsou uzpůsobeny přijímat jen infinitesimální frakci možných kategorií vlnění. Moderní přístroje nám umožňují detekovat některé z těchto suprasenzibilních kategorií nepřímými metodami, a využívat dokonce lejich zvláštních vlastností ve službě člověku, jako v případě paprsků Hertze a Roentgena. Jak řekl Tyndall, člověk se může v určitém momentě naučit vnímat a používat vlnění
  všech myslitelných i nemyslitelných druhů. Otázka magie je otázkou poznávání a používání až dosud neznámých sil v přírodě. Víme, že existují, a nemůžeme zpochybnit možnost mentálních nebo fyzických prostředků schopných nás uvést s nimi do styku.)


 • 13. Každý člověk si je více nebo méně vědom toho, že jeho individualita v sobě zahrnuje několik řádů existencí, i když dokonce tvrdí, že jeho subtilnější principy jsou pouze symptomatické pro tyto změny v jeho hrubém vehikulu. O podobném řádu se dá předpokládat, že se rozšíří po celé přírodě.
  (Objasnění: Člověka nezarazí bolest zubů - rozklad, který to způsobil. Neživé objekty jsou citlivé na jisté fyzikální síly, jako je elektrická a tepelná vodivost; ale ani v nás, a ani v nich - pokud víme - neexistuje žádná přímá vědomá percepce těchto sil. Nepostřehnutelné vlivy jsou proto spojeny se všemi hmotnými jevy, a není důvodu, proč bychom neměli ovlivňovat látku prostřednictvím těchto subtilních energií, jestliže to děláme prostřednictvím její materiální základny. Fakt je, že používáme magnetismus, abychom pohnuli železem, a sluneční záření k reprodukci obrazů.)

 • 14. Člověk je schopný být a používat všechno to, co vnímá; neboť všechno, co vnímá, je v určitém smyslu částí jeho bytí. Může si tedy podrobit celé Universum, jehož si je vědom vzhledem ke své individuální Vůli.
  (Objasnění: Člověk si zvykl užívat ideu Boha, aby diktoval osobní postoj, aby získal moc nad svými bližními, aby omluvil své zločiny a pro nesčetné jiné cíle včetně těch, jimiž se realizuje jako Bůh. Zvykl si užívat iracionální a nereálné koncepce matematiků, aby mu pomáhaly při konstrukci mechanických přístrojů. Dokonce si navykl používat morální sílu, aby ovlivnil chování divokých zvířat. A zaměstnal poetického génia pro politické cíle.)

 • 15. Každá síla v Universu je transformovatelná v nějaký jiný druh síly tak, že se použijí vhodné prostředky. Existuje tedy nevyčerpatelná zásoba jakkoliv zvláštního druhu síly, kterou můžeme mít zapotřebí.
  (Objasnění: Teplo lze transformovat na světlo a elektřinu tak, že se využije na pohánění dynam. Chvění vzduchu se dá použít na zabíjení lidí jak tím, že se jim to v řeči přikáže, tak i k roznícení válečného nadšení. Halucinace spojené s mysteriózními energiemi sexu mají za následek zachování druhu.)

 • 16. Aplikace nějaké dané síly postihuje všechny řády bytí, které existují v tom objektu, na který je použita, a každý z těchto řádů je přímo a ihned zasažen.
  (Objasnění: Jestliže probodnu člověka dýkou, pak je postiženo mým činem nejen jeho tělo, ale i jeho vědomí; ačkoliv dýka jako taková s ním nemá žádný přímý vztah. Podobně může síla mé myšlenky zapůsobit na myšlení jiné osoby tak, že v ní způsobí dalekosáhlé fyzické změny, nebo v dalších osobách skrze ni.)

 • 17. Člověk se může naučit užÍvat každou sílu tak, aby sloužila jakémukoliv účelu s tím, že využije výše uvedené theorémy.
  (Objasnění: Člověk, aby se naučil bdít nad svojí řečí, může použít břitvu a říznout se pokaždé, když nepozorně vyřkne zvolené slovo. Může posloužit stejnému účelu tím, že udělá předsevzetí, že každá událost jeho života ho upomene na zvláštní vec, tvoře každý dojem východiskem spojených sérií myšlenek končících v této věci. Může rovnež věnovat celou svoji energii nějakému zvláštnímu objektu tak, že udělá předsevzetí nedělat nic, co by bylo v rozporu s touto věcí a konat každý čin s ohledem na prospěch onoho objektu.)

 • 18. Člověk k sobě může přitáhnout jakoukoliv sílu Universa tím, že si pro ni vytvoří vhodnou schránku, zařídí spojení s ní, a upraví podmínky tak, aby jeho podstata ji donutila přetéci směrem k němu.
  (Objasnění: Jestliže chci pít čistou vodu, vykopám studnu na místě, kde je podzemní voda; zabráním jí v odtékání; a zařídím, abych se chopil výhody souhlasu vody se zákony hydrostatiky k jejímu naplnění.)

 • 19. Lidské vědomí sebe sama, takto separovaného a protikladného Universu, je člověku překážkou v řízení jeho proudů. To jej izoluje.
  (Objasnění: Lidový vůdce je nejúspěšnější tehdy, když zapomíná sám na sebe a pamatuje si jen ,,Příčinu". Podnikavost vyvolává řevnivost a schisma. Když tělesné orgány oznamují svoji přítomnost jinak než tichou účastí, je to znamení, že jsou nemocné. Jedinou vyjímkou je reprodukční orgán. V tomto případě dokonce jeho sebeprosazování svědčí o jeho nespokojenosti se sebou samým, poněvadž nemůže splnit svoji funkci, dokud se nespojí se svým protějškem v dalším organismu.)

 • 20. Člověk může přitahovat a používat jen ty síly, na které je opravdu připraven.
  (Objasnění: Kdybys osla do Paříže vodil, komoněm přec nebude. Opravdový muž vědy se poučí z každého fenomenu. Avšak Příroda je němá k pokrytcům a svatouškům; neboli v ní není nic falešného.)

 • 21. Neexistuje v podstatě žádná hranice míry vztahů jakéhokoliv člověka s Universem; neboť jakmile se člověk sjednotí s nějakou ideou, přestanou pak existovat prostředky měření. Ale jeho moc využívat tuto sílu, je limitována vlastní mentální mocí a schopnostmi, a také okolnostmi jeho lidského prostředí.
  (Objasnění: Když se muž zamiluje, celý svět mu není ničím, avšak láska bezmeznou a vniternou ; ale jeho mystický stav není nakažlivý, jeho bližní jsou spíše pobaveni nebo znepokojeni. Na ostatní může pouze rozšířit účinek, který na něj měla jeho láska, prostřednictvím svých mentálních a fyzických kvalit. Tak tedy Catullus, Dante a Swinburne proměnili svoji lásku v mocného iniciátora lidstva virtuositou své moci vložit myšlenky o tomto tématu do hudební a poetické řeči. A dále, Kleopatra a jiní lidé s autoritou uhnětli štěstěnu mnoha dalších lidí tím, že poskytli lásku, aby ovlivnili své politické činy. Mág, ať už se mu jakkoliv dobře daří v přírodě navazovat kontakt s tajnými zřídly energií, může je používat jen v míře přípustné svým intelektuálním a morálním vlastnostem. Mohammed mohl obcovat s Gabrielem jenom díky svému státnictví, válečnictví a grandiosnosti, s níž velel Arabům. Hertzův objev paprsků, které nyní využíváme pro bezdrátovou telegrafii, byl zcela nepoužitelný až do chvíle, kdy se odrazil v mysli a vůli lidí, kteří mohli vzít jeho skutečnost a předat ji světu činnosti prostřednictvím mechanických a ekonomických nástrojů.)

 • 22. Každé individuum je esenciálně soběstačné. Ale není uspokojeno, dokud se neustaví do správného vztahu s Universem.
  (Objasnění: Mikroskop, jakkoliv perfektní, je bez užitku v rukou divochů. Básník, jakkoliv vznešený, musí udělat dojem na svoji generaci, jestliže se má těšit sám ze sebe (a dokonce i sám sebe pochopit), jakkoliv hypotetický tento případ snad může být.)

 • 23. Magie je Vědou chápání sebe a svých podmínek. Je to Umění uplatňování tohoto chápání v praxi.
  (Objasnění: Golfový klub je ustanoven proto, aby se pohybovalo zvláštním míčkem zvláštním způsobem za zvláštních okolností. Golfová hůl "niblick" se dá jen vzácně používat na začátku napalování pro pískovou nebo gumovou podložku, nebo podobně "brassie", golfová hůl s mosaznou ploškou, pod bunkrem, což je písečná překážka na golfové dráze. Jenže použití nějaké z holí vyžaduje také dovednost a zkušenost.)

 • 24. Každý člověk má nezadatelné právo být tím, čím je.
  (Objasnění: Trvat na tom, aby každý druhý odpovídal mým vlastním měřítkům lidství, je násilí, a nejen na něm, ale i na mně, poněvadž obě části jsou stejně zrozeny z nutnosti.)

 • 25. Každý člověk musí pracovat magicky pokaždé, kdy jedná, nebo snad i jen přemýšlí, poněvadž myšlenka je vnitřní čin, jehož vliv ultimativně a prapůvodně piisobí na činnost, ačkoliv se tak nemusí dít ve stejnou dobu.
  (Objasnění: I to nejmenší gesto způsobuje změnu v lidském těle a ve vzduchu kolem něj. Porušuje rovnováhu celého Universa, a jeho účinky trvají dál věčně v celém širém prostoru. Každá myšlenka, jakkoliv bezodkladně potlačená, má svůj účinek na myšlení. Trvá jako jedna z příčin každé následující myšlenky, a vede k ovlivnování každého následujícího činu. Golfový hráč může ztratit pár metrů na první dráze, další na druhé a třetí, může si i lehnout na hřiště pouhých šest centimetrů daleko od jamky, avšak čistý výsledek těchto směšně nepatrných nehod jest pak rozdíl celého úderu, a tak pravděpodobně mezi jamkou dosaženou stejným počtem úderů jako soupeř, a prohranou.)

 • 26. Každý člověk má právo, právo sebezáchovy, nalézt svůj životní cíl v tom nejvyšším.
  (Objasnění: Funkce nedokonale vykonávaná poškozuje nejen ji, ale i vše, co je s ní spojeno. Kdyby srdce se bálo tlouci ze strachu, že poškodí játra, játra by pak strádala nedostatkem krve a mstila by se na srdci otravou, která tak znemožňuje dýchání, na němž závisí blaho srdce.)

 • 27. Každý člověk by měl učinit Magii základním tónem svého života. Měl by se naučit její zákony a podle nich žít.
  (Objasnění: Bankéř by měl odkrýt skutečný význam své existence, skutečný motiv, který ho vedl k tomu, aby si tuto profesi vybral. Měl by chápat bankovnictví jako nezbytný faktor v ekonomické existenci lidstva, než aby mu bylo pouhým byznysem, jehož objekty jsou nezávislé na obecném blahu. Měl by se naučit rozlišovat falešné hodnoty od skutečných, a působit nikoliv na nahodilé fluktuace, nýbrž na závažné věci podstatného významu. Takový bankéř vynikne nadřazeností nad jinými: neboť nebude individuem omezovaným pomíjivými věcmi, ale bude silou Přírody, tak neosobní, nestrannou a věčnou jako gravitace, a tak vytrvalou a neodolatelnou jako příliv a odliv. Jeho systém nebude podléhat panice nijak víc, než bude porušován výběrem zákon inverzních čtverců. Nebude se strachovat o své záležitosti, protože nebudou jeho, a z toho důvodu je bude schopen řídit s klidem a jistotou přihlížejícího, s inteligencí nezastřenou sobectvím a mocí neoslabenou vášní.)

 • 28. Každý člověk má právo naplnit svoji Vůli, aniž by se obával, že ji může rušit u ostatních; neboť jestliže je na správném místě, je to chyba těch druhých, pokud mu překážejí.
  (Objasnění: Jestliže člověk jako Napoleon byl skutečně osudem předurčen řídit Evropu, nemělo by se mu dávat za vinu to, že uplatňoval svá práva. Odporovat mu by mohlo být chybou. Činí-li tak kdo, chyboval by co se týče svého vlastního osudu kromě onoho případu, kdy je pro něj možné poučit se ze svých vlastních chyb. Slunce se pohybuje vesmírem bez kolizí. Řád Přírody počítá s orbitem pro každou hvězdu. Srážka dokazuje, že jedna nebo druhá ze své dráhy vybočila. Tak ale každý člověk, který se drží své pravé cesty, čím rozhodněji vystupuje, pak mu ti ostatní méně mohou překážet na jeho cestě. Jeho příklad jim pomůže najít své vlastní cesty a vytrvat na nich. Každý člověk, který se stává Mágem, pomáhá ostatním dělat to samé. Čím pevněji a jistěji se pak lidé pohybují, a čím více je jejich činnost akceptována jako standard morálky, tím méně bude rozpor a nepořádek omezovat lidství.)

  Takže zde končí První Lekce. Člověk může říci
  "Magie je studium a užívání těch forem energie, které jsou
  (a) jemnější než běžné mechanicko-fyzikální druhy,
  (b) dosažitelné pouze těm, kteří jsou (v lidském významu nebo jiném) "zasvěcenci" ".
  Obávám se, že to může znít poněkud obscurum per obscurius; ale tohle je jeden z těch případů - a my asi budeme během našich bádání na ně narážet - ve kterém rozumíme dosti dobře všem praktickým záměrům toho, co míníme, avšak které nám unikají tím úspěšněji, čím přesněji se snažíme definovat jejich význam.
  Ještě hůře pochodíme, jestliže se pokusíme věci vysvětlit tak, že sestavíme seznamy událostí v historii, tradici nebo praxi, a třídíme je tak, že tohle je, a ono zase není pravá Magie.
  Tyto mezní případy by nás mohly svádět a mást. Ale - poněvadž jsem měl na mysli historii - myslím si, že může přispět k tomu, abych postupoval správně a podal stručný nástin Magie minulosti, přítomnosti a budoucnosti tak, jak se chápe zvnitřku. Jaké jsou principy těchto "Mistrů" ? O co Jim jde? Co dělali v minulosti? Jaké prostředky používají?
  Poznámka Chiah: Jistou potíž v tomto pojednání může - a dle mých zkušeností bude - vyvolávat pojem Pravé Vůle, který je často velmi nesprávně chápán a překrucován tak, aby vyhovoval odpůrcům a neznalým. Pravá Vůle nedovoluje člověku konat jak se mu zlíbí, pouze dovoluje být na svém pravém místě. Pravá Vůle neopravňuje nikoho k hulvátství ve jménu magie ani k utlačování druhých nebo sobeckému sebeprosazování se, nemluví o popírání vnějšího světa za každou cenu ... ledaže by člověk věděl, kam sám patří! A to se věru nezjišťuje nikterak snadno.
  Pro začátečníky v magii: Na sebepochopení a nalezení Pravé Vůle neexistuje žádný kurs nebo seminář. Každý musí jít sám. Každý ale může žádat radu od toho, kdo už ví kam patří.

  Pro chaosmágy: Čtete dobře. Onen údajně původní chaosmagický postulát tvrdící, že magické postupy musí fungovat a mají být nedogmatické, pochází z tohoto textu. J
  Vyšlo v Revue Horus, strana 20 - 28, překladatel neuveden. Vydalo nakladatelství Horus, Brno 1990 e.v.

  Uvedené pojednání a definice v něm obsažené jsou dnes ve světě obecně přijímány a vychází z nich současná magie i veškeré konání s magií související.


  Revue Horus v elektronické podobě, okulturní informace, thelema:

 • Okultura
   
  Uveřejněno na HDT od 2000 za podpory serveru Okultura
  

            Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
            Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.            (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
            webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz