Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Liber Porta Lucis

Aleister Crowley

Liber Porta Lucis
SVB FIGVRA X

A.·. A.·. Publication in Class A.
Imprimatur:
N. Fra A.·. A.·.
1. I behold a small dark orb, wheeling in an abyss of infinite space. It is minute among a myriad vast ones, dark amid a myriad bright ones.

2. I who comprehend in myself all the vast and the minute, all the bright and the dark, have mitigated the brilliance of mine unutterable splendour, sending forth V.V.V.V.V. as a ray of my light, as a messenger unto that small dark orb.

3. Then V.V.V.V.V. taketh up the word, and sayeth:

4. Men and women of the Earth, to you am I come from the Ages beyond the Ages, from the Space beyond your vision; and I bring to you these words.

5. But they heard him not, for they were not ready to receive them.

6. But certain men heard and understood, and through them shall this Knowledge be made known.

7. The least therefore of them, the servant of them all, writeth this book.

8. He writeth for them that are ready. Thus is it known if one be ready, if he be endowed with certain gifts, if he be fitted by birth, or by wealth, or by intelligence, or by some other manifest sign. And the servants of the master by his insight shall judge of these.

9. This Knowledge is not for all men; few indeed are called, but of these few many are chosen.

10. This is the nature of the Work.

11. First, there are many and diverse conditions of life upon this earth. In all of these is some seed of sorrow. Who can escape from sickness and from old age and from death?

12. We are come to save our fellows from these things. For there is a life intense with knowledge and extreme bliss which is untouched by any of them.

13. To this life we attain even here and now. The adepts, the servants of V.V.V.V.V., have attained thereunto.

14. It is impossible to tell you of the splendours of that to which they have attained. Little by little, as your eyes grow stronger, will we unveil to you the ineffable glory of the Path of the Adepts, and its nameless goal.

15. Even as a man ascending a steep mountain is lost to sight of his friends in the valley, so must the adept seem. They shall say: He is lost in the clouds. But he shall rejoice in the sunlight above them, and come to the eternal snows.

16. Or as a scholar may learn some secret language of the ancients, his friends shall say: "Look! he pretends to read this book. But it is unintelligible - it is nonsense." Yet he delights in the Odyssey, while they read vain and vulgar things.

17. We shall bring you to Absolute Truth, Absolute Light, Absolute Bliss.

18. Many adepts throughout the ages have sought to do this; but their words have been perverted by their successors, and again and again the Veil has fallen upon the Holy of Holies.

19. To you who yet wander in the Court of the Profane we cannot yet reveal all; but you will easily understand that the religions of the world are but symbols and veils of the Absolute Truth. So also are the philosophies. To the adept, seeing all these things from above, there seems nothing to choose between Buddha and Mohammed, between Atheism and Theism.

20. The many change and pass; the one remains. Even as wood and coal and iron burn up together in one great flame, if only that furnace be of transcendent heat; so in the alembic of this spiritual alchemy, if only the zelator blow sufficiently upon his furnace all the systems of earth are consumed in the One Knowledge.

21. Nevertheless, as a fire cannot be started with iron alone, in the beginning one system may be suited for one seeker, another for another.

22. We therefore who are without the chains of ignorance, look closely into the heart of the seeker and lead him by the path which is best suited to his nature unto the ultimate end of all things, the supreme realization, the Life which abideth in Light, yea, the Life which abideth in Light.
1. Zřím malou tmavou kouli, vířící v propasti nekonečného prostoru. Je to drobeček uprostřed myriády nesmírných, temnota vprostřed myriády zářivých.

2. Já, který jsem porozuměl vší nesmírnosti i drobečkům, veškeré záři i temnotě, utišil jsem oslnivost mé nevýslovné nádhery, vysílaje V.V.V.V.V. jako paprsek svého světla, jako posla k té maličké temné kouli.

3. Pak se V.V.V.V.V. chopí slova, a praví :

4. Muži a ženy pozemští, přicházím k Vám z věků mimo věky, z prostoru mimo vaši představivost; a přináším Vám tato slova.

5. Však oni ho neslyšeli, neboť nebyli nepřipraveni jeho slova přijmout.

6. Ale někteří lidé slyšeli a rozuměli, a skrz ně vejde toto Vědění ve známost.

7. Proto tedy poslední z nich, jejich služebník, zapsal tuto knihu.

8. Zapsal ji pro ty, kteří jsou připraveni. Tak je to známo: jestli je kdo připraven, jestli je obdařen jistými dary, je-li připraven dobou zrození nebo bohatstvím nebo inteligencí, nebo dalšími zřejmými znaky. A služebníci mistrovi skrze jeho poznání budou tyto soudit.

9. Toto Vědění není pro všechny lidi; je mnoho povolaných, však málo vyvolených.

10. To jest povaha Díla.

11. Především, jsou mnohé a různorodé podmínky života na této zemi. Ve všech jest dán zárodek utrpení. Kdo může uniknout nemoci a stáří a smrti?

12. My přicházíme uchránit naše bližní těchto hrůz. Neboť zde jest život plný s poznáním a mimořádnou blažeností, která není dotčena žádou z nich.

13.Tohoto života my dosáhneme tu a teď. Adepti, služeníci V.V.V.V.V., jej už dosáhli.

14. Je nemožné říci vám o nádherách, k nimž oni se pozvedli. Krůček po krůčku, jak vaše oči sílí, budeme vám odhalovat nevyslovitelnou slávu Cesty Adeptů, a její nevyslovitelný cíl.

15. Jako když člověk stoupá svahem hory a je ztracen pohledům svých přátel v údolí, tak si musí Adept připadat. Oni řeknou: Je ztracen v mracích. Ale on se bude radovat ze slunečního světla nad mraky, a přijde k věčným sněhům.

16. Nebo když badatel učí nějakému tajnému jazyku starých národů, jeho přátelé řeknou: "Hleďte! On předstírá, že čte tuto knihu. Ale ona je nesrozumitelná - to je nesmysl." Přeci však on těší se z Odysey, zatímco oni čtou neužitečné a hrubé věci.

17. My Vás vám přinášíme Absolutní Pravdu, Absolutní Světlo, Absolutní Blaženost.

18. Mnoho adeptů skrze věky se pokoušelo dosíci tohoto cíle; ale jejich slova byla převrácena těmi, kdož je následovali, a stále znovu a znovu Závoj zahaloval Svatého Svatých.

19.Vám, kteří ještě bloudíte Dvoranou Profánních, nemůžeme odhaliti vše; ale snadno porozumíte, že náboženství světa jsou toliko náznaky a závoje Absolutní Pravdy. Stejně tak filosofie. Pro Adepta, nazírajícího toto vše shora, není rozdílu mezi Budhou a Mohammedem, mezi ateismem a teismem.

20. Mnohé se mění a prochází; toto jediné zůstává. Jako když dřevo a uhlí a železo vzplane společně v jednom ohromném plameni, pouze když by výheň byla transcendentním žárem; tak i v alembiku této duchovní alchymie, jen pokud zelator dostatečně fouká do svého ohniště, jsou všechny systémy země stráveny v Jediné Vědění.

21. Nicméně, jako oheň nemůže být započat samotným železem, v začátcích jeden systém může být vhodný pro jednoho hledače, další pro jiného.

22. A tak my, kdo jsme sproštěni pout nevědomosti, pozorně hledíme do srdce hledače a vedeme ho cestou, která je nejbližší jeho přirozenosti, k definitivnímu konci všech věcí, k nejvyššímu uskutečnění, k Životu, který dlí ve Světle, arci, k Životu, který dlí ve Světle.

 
Překlad fra Kain & sor Chiah © M.O.Th. 2007


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz