Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Co víme o Abramelinově magii dnes?
Magické vědění na počátku novověku

O „Knize pravdivých praktik“ je známo málo fundovaného. Byla pravděpodobně sepsána v 15. století židovským kupcem a učencem jménem Abraham (Ben Simeon) z Wormsu, jako záchrana před zánikem ústně předávané rodinné tradice. Předávané učení mělo být podle výkladu autora písemně fixováno proto, že autorův syn byl ještě mladý, avšak on sám předpokládal vzhledem ke stáří svoji blízkou smrt. Tato pozice mluvčího – starý muž obracející se k velmi mladému příjemci – je zachována vesměs v celém textu. Čtenář si opakovaně připadá jako nerozumné dítě. Jako v tradičních mluvených poučkách je také v Abrahamově knize každá poučka mnohokrát opakována.
Z antiky se zachovaly různé texty k zaklínání duchů ochránců, které jsou srovnatelné s Abrahamovou „ Knihou pravdivých praktik“. Avšak v kontextu epochy svého vzniku se Abrahamova práce jeví velmi neobvykle.Učení

Abraham neúnavně připomíná svému synu Lamechovi, že východiskem cesty k jeho cíli – magickému konání - může být pouze bázeň před bohem. Co je tím míněno?
Bázeň před bohem kontrastuje v předkládaném textu se strachem před démony. Skrze bázeň boží překoná mág strach z démonů. Tito jsou vypodobněni jako vládci lidských chtíčů, jako chtíče a vášně samotné. Démonů je velké množství. Jsou organizováni ve třech hierarchických stupních. Jejich kasty bezprostředně připomínají sociální rozvrstvení lidí. Normálnost a přirozenost člověka – odpovídající egoistickým přáním - popisuje Abraham z Wormsu jako život v područí démonické moci. Praktikování bázně před bohem otevírá mágovi vyšší sféry, cestu, která ho odvede od normálního k božskému vědomí.
Velké množství démonických existencí stojí proti jedinému, všemohoucímu bohu, jemuž je mág nekompromisně povinován poslušností. Duch-ochránce se zjeví v celistvé formě, jako vědomí myslícího člověka, který překonal roztříštěnost života lpícího na sobě samém.
Teologicky ovšem zůstává koncept „přitažený za vlasy“. Vedle vševědoucího a všemohoucího boha není žádné místo pro nějakého osobního ducha-ochránce. Co by měl duch-ochránce dělat, když bůh sám se vědomě stará o každého člověka. Mnohem snáze si lze představit, že onen duch-ochránce není v teologickém významu žádná samostatná existence. Jako osobní strážce se zjevuje subjektivnímu vnímání sám bůh, pokud člověk projevuje dostatečnou bázeň. Je možné tedy vnímat ducha-ochránce jako subjektivně rozpoznatelný aspekt boha.
Různé varianty „Knihy pravdivých praktik“ hovoří buď o duchu-ochránci nebo o andělu strážném. Toto druhé pojmenování je pro monoteistické pozadí víry srozumitelnější. Už jméno – řecky angelos, hebrejsky mal´ak – ukazuje spojitost s andělem. Oba výrazy znamenají také „posel“. Van der Leeuw popisuje anděla jako síly, které se oddělily od jiné moci a zjevují se jako postava. Bohové mohou vypadat jako andělská stvoření, ale i lidé.

Psychologie a provokace

Čtenář, který „Knihu pravdivých praktik“ otevírá, aby uskutečnil rituál vyvolání ducha-ochránce, se cítí být ponechán textem na holičkách. Kdekoli dává autor návod k provedení určité modlitby nebo zaklínání, chybí odpovídající textová předloha. Abraham tedy učí svého syna také tím, že jeho pokyny jsou vědomě vágní. Nejde o to, jak sám zdůrazňuje, aby čtenář doslova zopakoval to, co on sám při rituálu vyslovil. Mnohem spíše musí každý hledat svoji modlitbu, svůj text pro zaklínání. Řeč ducha-ochránce, který odhalí (vyjeví) vhodná slova, pokud se již rituál jednou zdaří, je spíše metaforická. Ať už meditace, sebevědomí nebo dialog s andělem strážným – operace musí vzejít z mága samého, a tak bude určena její podoba. Partie třetí knihy obsahující návody, průvodní vyobrazení jmen a magických kvadrantů a hlavně zaklínadla uspořádaná v připojené druhé knize se z této perspektivy jeví jako pouhé svádění k imitaci – jako rozptýlení nedostatečně „opravdových“ čtenářů.
Německé vydání Abramelinovy magie bylo doplněno obsáhlým komentářem. Předmluva má tři části - Magické vědění na počátku novověku, Informace k osobě autora a výklad k textu. Výše jsme nabídli úryvky tří kapitol první části předmluvy.
Překlad komentářů k Abramelinově magii je součástí nabízených skript, resp. pdf souboru. Dovolujeme si upozornit čtenáře, že překlad komentářů k německé edici nebude součástí knižního vydání, které připravuje naše nakladatelství.

Komu se nechce stahovat celý grimoár ze stránek a rád by si si ušetřil práci i čas, může jej mít za rozumnou cenu v přijatelné formě. Celý grimoár včetně doplňků, které zde na webu nenajdete, jsme pro zájemce připravili buď jako skripta nebo jako pdf soubor - jak jsme slíbili.
Požádat o zaslání lze zde.

 


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz