Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Mimo kruhy času
Subjektivní, hodně krácený, překlad prvé části knihy s občasnými osobními komentáři

Kenneth Grant
překlad Chiah


Kenneth Grant je pokládán za Crowleyova následovníka a je (teď už možná penzionovaným) vůdcem Tyfónského O.T.O., který sídlí v Británii. U nás je známý jen anglofilním čtenářům, fanouškům Maatina aeonu nebo ze zmínek v moderní magické literatuře našich soudobých autorů. Obsah jeho magické práce si dovoluji pokládat za sporný - kdyby mi slušnost nebránila zneuctít název knihy, nazvala bych tento článek Logické konstrukce mimo kruhy času, což budiž dostatečným komentářem mého názoru. To co je sporné, ale ještě nemusí být bezcenné.
Pracovní překlad, mající původně formu kódovaných osobních poznámek, obsahuje prvních 9 kapitol jednoho z nejméně dvou desítek děl Kennetha Granta. Původním záměrem nebylo pořídit přesný překlad knihy, ale komentovaný obsah s výklady a dalšími poznámkami nebo odkazy k související literatuře, to vše pro ryze osobní potřebu. Více kapitol jsem do poznámek nepřeváděla, pokračování nebude. Text je zhuštěný, zbavený opakujících se myšlenek a rozmělňující omáčky. Je možné, že to každý neocení, ale to je mi celkem fuk.
Když jsem dílo oprostila od nánosů osobních názorů a nechala tam jen pár poznámek k dokreslení atmosféry, může být užitečné jak pro zvědavce na "úplně nejčernější" magii, tak pro širší okruh zájemců o tohoto autora, jehož knih se u nás velmi pravděpodobně nikdy nedočkáme. A ač s jeho názory obvykle nesouhlasím, myslím, že je to škoda.

Předmluva

Aeon Maatin se ohlásil v podobě Liber Pennaepraenumbra - tak jako aeon Horův v podobě AL. Přijetí obou textů bylo provázeno pozorovatelnými efekty spojenými s citlivostí individuí či magickými úkazy v lóžích. Než dojde k plné manifestaci aeonu Maat, musí lidstvo dosáhnout rovnováhy denního a nočního aspektu existence, a podstoupit krizi vědomí. Crowley popisuje zkoušky v termínech individuálních magických výsledků v souvislosti s vývojem lidstva - celku. Tato nauka souvisí s celkovou zkušeností aeonu beze slova. (Grantův oblíbený pojem, vysvětluje v Nightside oE).
Ordálie Abyssu odrážejí mystérium dvojčat. Člověk stojí na prahu němého aeonu a musí přejít přes poušť Setovu a vynořit se v jasném světle aeonu Maaty. Bez vedení nejvyšších vlivů(=bytostí), které monitorují evoluci lidského vědomí, nemůže člověk ničeho dosáhnout. Dvojitý proud je Horus – Maat, kdy Horus je zlatý sokol, Maat je temný sup. Maat a Horus jsou dvojčata.


kapitola 1.
Monstrózní Duše


Existují dva typy lidí, kteří mají vize – člověk apollonský (jogín) a dionýský (básník). Básník prožívá život ve všech jeho rozporech, dramatech a radostech. Je třeba vynikat a vše dělat pořádně (=propadnutí elementu země). Z toho vyplývá, že ten, kdo se spojí se silami Klifot, musí sám přijmout masku šelmy. Nepřekvapí nás, že velká část tzv. abnormálních a perverzních kýčů byla prozkoumána při dosažení přenosu vibrací extra-kosmických a extraterestriálních sil. Dříve byly tyto síly popisovány jako démoni, obři, trpaslíci, elementálové atd. a tak byly zaznamenány pod monstrózními a bestiálními formami všech mytologií.
M. Bertiaux popisuje přenos sil z Universa B do našeho Universa A a jejich návrat slovy:
"Dagon zase přijde, jakmile to budou chtít mocní čarodějové, neboť mocné bestie hlubiny byly odvázány a přišly svými stezkami destrukce. Můžeme čekat ještě horší věci. Drž se sil, které jsem ti dal, neboť pouze lykantropickou transformací skrze bytí a především tím, že se sám stane monstrem, může mág najít východ.
Staň se proto monstrem a najdi tu cestu, která sama je branou daatianského portálu totální temnoty!
Řekl jsem ti, že všechny cesty k východu jsou zavřené, ale je zde brána přeměny v monstrum, přeměny v šelmu, v kterou ty můžeš vejít skrze mnoho dveří, které se objeví. Věz však, že tyto dveře jsou stále otevřeny. Proto je přistup Odtamtud stálým nebezpečím. Pomalu povstávají dveře (přístupy), které jsou nově vytvářeny a ty musíš nasadit masky a kůže zvířat a dalších strašlivých monster a pekelných astrálních entit, a pouze mág může vyjít z tohoto universa do dalšího systému světů."
Hledáme, kterak vystavět určité magické zvláštnosti v tomto smyslu, ale nemůže být dáno nic jiného než pouhá konstatování, protože mnohá ústa pekla už jsou otevřená a démoni i daemoni 11.cesty prosakují do této sféry.
Skrze sny člověk komunikuje s temnými silami, kterými je obklopen. Ne každý člověk má ve snu vize. Nejzazší tajemství kreativních snů leží ve speciální schopnosti vědomě aplikované kontroly snů. (Další Grantovská specialitka - lucidní snění. Do jejich systému pěkně sedí, nebo naopak - z regrese do nižšího vědomí snového světa si vytvořili úhelný kámen svého učení.- pozn.překl.)
„Láska je zákon, láska pod vůlí“ - Láska je zde identifikována s metodou účinného magického přenosu a transformace, neboť láska – ve smyslu užití AL – má esenciální biochemické a sexuální souvislosti.
„Noční strana ráje“ (zde v textu vždy Nightside oE - pozn.překl.) obsahuje schéma magické formule a způsoby sexuálního čarodějnictví, které formule zahrnuje. Crowley nedokázal rozeznat tyto souvislosti, což může být vysvětleno tím, že před rokem jeho smrti (1947) nebyl žádný masivní kontakt mezi zemí a ET inteligencemi (UFO - další grantovina, pozn.překl.), což bylo později umožněno stykem s Aiwassem.
Dagon (rybí bůh) je kabalisticky 777, což je o 111 více než 666.
111 je ALP = smrt a hluboká temnota. 111 je plným rozšířením primárního písmene A. (A=alef, rozšíření ve smyslu gematrie podle AIQ BKR - pozn.překl.).
Blázen je jediným průvodcem na 11. cestě, cestě magick čili cestě směřující ke změně (11, číslo magick, je číslem Qlifot a hraje významný part v AL, kde si Nuit nárokuje 11 jako své vlastní číslo – viz. I/60).
Toto je klíčem k podstatě všech výkladů antických ritů v maskách, kde vždy měli čelné místo harlekýn, šílenec, blázen. (Viz výklad v knize Sen a smrt: blázen jako ten, kdo spojuje se smrtí; - pozn.překl.). Povrchní pohled na život a aktivity adeptů jako je Levi, Blavatská či Crowley a později Dali, jejichž symbolická extáze byla hádankou pro jejich ctitele i kritiky, odhaluje prvek kašpárkovství kombinovaný bestiálními podtóny a proudy, které se spojují v jedinou oslňující představu, velkou moudrost a prostopášné ignorantství, skrývající se zvíře a přenádherného Boha: mí adepti stojí vzpřímeně, hlavy nad nebesy, nohy pod hlubinami pekel.
Panova vize: extradimenzionální zkušenost.


kapitola 2.
Kalas z mimoprostoru


A.O.Spare podotkl, že magie není černá ani bílá, ale plnobarevná.
Černá - šedá - bílá = všechny barvy = též lůno, jímž plynou temné síly Odtamtud. Velká prázdnota není stínem manifestace, ale její matricí. Symbolismus souvisí se 16 kalas. Černá barva je barvou specifických alchymistických procesů (černého draka) a barvou hnití. Souvisí se sexem, závojem nokturnálního symbolismu. V psychologii je výklad omezen jen na nevědomí, ale nic neexistovalo (samo o sobě) mimo vědomí, navíc je zde možno rozlišit i podvědomí a nadvědomí.
Psychologové a další pracují jen s tím, co je fenomenologické. Pouze umělci hledají pravé skutečnosti v noumenálním vědomí. Původně byla černá magie naukou o odvrácené straně čili o matrici, která byla později navlečena do groteskní symboliky a ve středověku zapletena do čarodějnictví.
Páv a duha – kabát mnoha barev; i pestrý oděv Dévů - symbolicky shrnují celou tuto doktrínu.
Páv - symbol boha Yezzídů je glyfem kalas identickým s čínským symbolem duhy, také s alchymickým oděvem, který se objevuje v Bibli jako kabát mnoha barev.
Pableskující barvy připomínající rybí šupiny jsou kalas původní ryby (vagíny), typické pro tvořivé vody – stejně jako červená potopa destrukce – emanují (vody) jiskření díky systematické životosprávě, která byla v západním esoterickém systému ztracena. Znovuobjevení této staré nauky konstituovalo jeden z největších vnitřních cílů O.T.O..
Paradoxně tato doktrína přežívá v orientální tantře, která absorbovala tyfoniánské tradice starého Egypta. Tyto tradice byly finálním produktem primárních afrických mystérií, černým zdrojem bílého světla, které prozařuje pestrobarevnými záblesky přes prisma starých egyptských draconiánských mystérií.
Má mnoho specifických ukazatelů, které vedou k původu kalas u kultu stínů, kde černá a bílá – dva extrémní kontrasty – jsou pokládány za zdroj 14 kalas, což činí 16 dohromady. Jak pozoroval Spare: veškerá magick je plnobarevná.
Slunce a Luna jsou základny 16 emanací v lidském organismu a jsou mužské a ženské. Energetizací a polarizací organismu jsou kalas produkovány tak, že plynou z ženského genitálního otvoru jako specifické stavy lunárního cyklu (dvojitá lunace – přibývání a ubývání Luny, bílá a černá Luna), čímž je konstituováno 28 dnů lunárního měsíce. Každý z těchto dnů je přidělen jedné vibraci reprezentované božstvem, majícím svou kala.
Barevná škála publikovaná v 777 je založena na tomto systému, ačkoliv určité zmatení nastalo tím, že 2 kala nebyly zahrnuty v původním schématu. Ačkoliv je zde 30 kalas, nakonec je jich 32, protože další dvě jsou reflexní Slunce a Luna v kněžce, která se projevuje na cestách v Daatu a Saturnu.
Souvztažnosti kalas, snových kobek podvědomí a tunelů Setových, jsou popsány v Temné straně ráje (Nightside oE). Každá kobka je generátorem, hybatelem i prostředkem jedné z 16 kalas a jejího odrazu v 32 tunelech. Každá kobka má na prahu snového strážce, který je probouzen vibracemi svého qlifotického jména, barvy a hudební notace. Snová kontrola značí kontrolu a transformaci bdělého stavu skrze snovou tj. podvědomou mysl (transformace kalas skrze vlkodlaka...?- pozn.překl.).


kapitola 3.
Nukleární umění


Obsahuje pronikání elementů z jedné dimenze do druhé, které v sobě obsahují ideu astrálního vědomí člověka a to, že toto vědomí je schopno přijímat proudy kosmické energie. Tyto proudy omývají auru země.
Vnější vesmír je formou vnitřního vesmíru a je problém určit, nakolik probíhá pronikání kosmických proudů od přítomných entit. Extrémně senzitivní přístroje přijímají skrze složité aparáty přijímacích antén lehké imprese (vjemy, dojmy) z tohoto nezmapovaného regionu.
Při svém zkoumání mytologie byl autor překvapen, kolik je v něm narážek na existenci cizích světů, vetřelců, apod. Všechny nauky chtějí otevírat cestu do jiných světů (kabala, grimoáry, alchymie apod.), a to dokonce i spisovatelé makabrózních povídek G. Mcdonald, A. Blackwood apod. Všechny tyto příběhy jsou inspirovány skrze sny. (??? - - pozn.překl.)
Lovecraft vědomě popíral existenci přístupu do jiných světů a existenci jiných bytostí, které k nám z jiných světů vstupují. Toto popření bylo proto, že v jeho mysli existovaly dva proudy – jeden proud byl vědomý, který popíral existenci bytostí odtamtud a ten druhý, podvědomý, tvořil povídky a jejich existenci připouštěl.
Surrealisté věděli, že iracionálno je zdrojem racionálna a iracionálno je základem bytí.
Objektivní externí bytí je iluzorní a závisí na projekci nebytí - čili závisí na subjektivitě. Toto je základní teze okultismu.(...a složitěji by to vyjádřit nešlo?- pozn.překl.)
Věda skrytého je vědou vnitřního. Je odvislá od podvědomí a jedná se o vztahy s vnějším vědomím čili s objektivitou. Neexistuje individuální podvědomí, ačkoli to mohou psychologové popírat, jelikož podvědomí je esenciálním substrátem vědomí (...i Angličané milují cizí slova - pozn.překl.).
A tak nemůže být individuální vědomí fenoménem, nemůže odviset od individuality. Individualita koření v podvědomí a ve snech se individualita přibližuje kořenům vědomí (a už se v tom nikdo nevyzná - pozn.překl.). Ale v bdělém stavu je daleko vzdálenější od zdroje než ve spánku. Mohou být jak noční, tak denní sny. Myšlenky nejsou odlišné od snů, jelikož nejsou možné bez spojení s vnitřní inspirací. Lovecraftův přínos okultismu spočívá ve schopnosti kontrolovat snící mysl a projikovat ji do jiných světů za branou. Je specifickou vlastností umělců invokovat síly Abbysu (prázdnoty, podvědomí). Umělec evokuje svou sílu (Šakti) pouze tehdy, je-li nepřítomno vědomí. (Zřejmě je tím míněno, že v bdělém vědomí nemá člověk přístup do astrálního světa a je jednodušší učinit vývojový krok zpět do snového vědomí a ovládnout spánek, než v dnešním stavu vědomí udělat krok vpřed a astrál do něj "přitáhnout". Čili: Místo probuzení vyššího vědomí zde zkusit probudit aspoň nějaké vědomí ve spánku. Levým malíčkem do pravého ucha? - pozn.překl.)


kapitola 4.
Brány Azynu


Všechny nauky se snaží otevřít brány za Daat. Nejlepší cestou k otevření bran je kontrola snů. Tyto techniky používá i řád O.T.O. (Je zajímavé, jak se všichni z OTO odvolávají na OTO, jako kdyby to byla kdovíjaká autorita … neměla bych někam napsat nějaký kousavý poznámku o nejistotě mága-jedince a jeho zaštiťování se profláklou skupinkou? - pozn.překl.).
Aeon Maat je spojen s aeonem Hóra , což je aeon synův, kdežto aeon Maat je aeon dcery. Tyto aeony se doplňují a probíhají současně. (Mohlo by být pochopeno tak, že jsou dvě cesty vývoje vědomí: přirozená Horova a spánková Maatina. - pozn.překl.) Boží forma aeonu Maat je supice. Boží formou aeonu Hóra je sokol. Boží forma Maat-Ion (=dcery? nebo nebo spojení obojího?) je vampýr. Dcera je matkou, která ještě není probuzena. (Maat zřejmě autor ztotožňuje s lunárním, čili matriarchálním vědomím člověka; to není, technicky vzato, totožné s vědomím spánku, ale nebuďme hnidopichy. - pozn.překl.) V řeči mystérií je dcera vstupující kněžkou – je ponořena do magického spánku a je aktivní na astrálních úrovních vědomí. Magická formule Maat-Ion tudíž zahrnuje mystéria snové kontroly. Symboly této formule jsou zoomorfní. Ústa /ústí jako sexuální vstupní otvor pro Maat, je znázorňovaný jako mol a supice. Pro Hora je znázorňovaný jako oko a sokol. Ústa – orální vstupní otvor pro Maat, je znázorňovaný skrze netopýra, který visí hlavou dolů ve spánku a je připomínán vampýří hostinou. (Str.48)
Tato magie je vyjádřená formulí 0=2, což je formule Nuit. 0 je matkou a dvojka je Horem, synem & Maat, dcerou. Jejich synchronicita – syna a dcery – je vysvětlena skrze symbol včely, která je nástrojem bohyně Sekhet. Je symbolem sladkosti a lunárním glyfem náležejícím vytržení, které je spojeno s procesem tvoření. Lunární med je vytvářen spojením úst a oka ve vnitřní vizi. Symbolismus je částečně vysvětlen v tajných komentářích, které napsal Crowley ke své knize Liber Agape. Ty obsahují vysvětlení biblického verše: "co je sladší než med a co je těžší než lev?" (Kniha soudců 14/18). (Uvedený výklad je jedním z možných výkladů rovnice 0=2. Je mnoho možných výkladů, ale tady platí tento. - pozn.překl.)
Sirius je extraterestriální silová zóna (extraterestriální je grantovské slovo, zóna je moderní slovo - pozn.překl.) Sethova. Je to komplex syn a dcera. A je synovská hvězda a B je dceřiná hvězda.
936 je číslem Orthruksovým, což je dvojče Kerbera a ten je symbolem Sethovým. Achad intuitivně spojil mystérium času a čtvero drahokamů, které přináleží formuli Kálí. Mystéria času jsou identická mystériím prostoru – Nuit. Tato část formule je vysvětlována některými školami (škola Černého hada, Coulevre Noir).
61 je číslo Kálí, Ain – což je skryté oko reflektované jako Ajin při manifestované vizi, čili forma joni, která je zdrojem manifestace obrazu imaginace.
Kurent (ponechávám v textu toto malebné slovíčko pro označení magického silového proudu-pozn.překl.) 93 obsahuje 3 menší kurenty. 93 je také ofidiánský kurent.
31, 31 a XXXI čili AL to je Horus
LA to je Nuit
ŠT to je Set
Neviditelné grimoáry – tady něco jako akašický záznam, ale zní to líp. :-).
Členové kultu Maat v Ohiu objevili několik řádků, možná i několik stránek neviditelného grimoáru, ze kterého Bertieaux a další rozluštili runy. Některé vynikající okultní organizace mohou tudíž vytvořit důkazy platnosti svých kontaktů na Vnitřních Pláních díky tomu, že každý fragment musí nezbytně obsahovat v sobě celek.
Ne vždycky je jedinec schopen rozeznat, jestli je jeho spojení s mimo-silami opravdové - umění rozeznat platnost spojení musí být cvičeno. Je velmi málo schopných adeptů, kteří posoudí kvalitu spojení, zvlášť když jsou v tom zamotaní další lidé. (Připomíná mi to letniční, tj. Církev apoštolskou; budu-li uctivější, pak je to přinejmenším háklivé téma. Kdo je Tím Velkým schopným, kdo může posoudit platnost toho či onoho? - pozn.překl.).
Kosmické záznamy jsou rozlehlé. Ne vždy musí být informace uchopeny vědomě, zvlášť u lidí, kteří jsou schopní nevědomky vynést a vyjádřit aspekty kurentu – např. umělci. O jak komplexní vzory se může jednat, nechť nám připomene skutečnost, že když Parsons přijal Liber 49 - Boook of Babalon, která byla později rozpoznána jako IV. kapitola AL, byl tehdy v magickém ET spojení s Hubbardem (=zakladatelem scientologické církve; nevím, co to má dokazovat - pozn.překl.).
Tím se dostáváme k tomu, jak velkou část skládačky Hubbard manifestoval, když otevřel dveře a ukázal Babalon Working. Díla započala 1945 – 46, několik měsíců před Crowleyovou smrtí, a velmi těsně před vlnou nevysvětlitelných vzdušných fenoménů, nyní zvaných UFO. Parsons otevřel dveře a něco vplulo. On sám byl přesvědčen, že to byla Babalon a IV. kapitola AL; ostatní jsou přesvědčeni o něčem jiném, ale všichni jsou přesvědčeni, že to bylo něco neobvyklého, něco nevysvětlitelného z hlediska pozemských zákonů, co se objevilo v těchto časech. Oba, Crowley i Achad, určili souvislost mezi těmito jevy a 40.lety s jejich atmosférou hrozby, což začalo 1904 (přijetí AL) a vyústilo do Hirošimy 1945. Objevení se těchto mystérií je přípravou cesty pro 80. léta – citát z AL III/46: „já jsem válečný bůh 40.let; osmdesátá léta se přede mnou hrbí a jsou pokořena“. (Pozn. 46 je číslem MU, Pláč Supice a klíč k mystériím). (Ale ono se to dá vyložit i jinak. V 80.létech už prostě Horus vládne, lidi ztratili ideály a nezbývá jim, než roztrušovat válečné stroje, míněno v magickém smyslu tvrzení. Dalo-li se zachránit staré vědomí, které mělo si samo sebe uvědomit, tak to mohlo být do tehdy. Suma universálních sil se vyvíjí, a lidé jsou její malou součástí. -pozn.překl.)
Někteří spisovatelé nám nutí, že nepřirozené (extra-mundánní) inteligence oddalují nukleární výtržnosti, vznikající na zemi. Jevy UFO začaly po Hirošimě a jsou vzpomínány jako součást situace zde na zemi, k níž vedly evoluce a lidské významy. Situace není příznivá, lidé se chystají málem k meziplanetárním válkám. (Což je zase jen částečný výklad; C.G.Jung má jiný a další vychází se selského rozumu: vývoj techniky, počínající globální spojení - pozn.překl.)
Okultisté mají jiné interpretace. Např. Slovo abased – pokořen (ve výše uvedeném významu) je skrze gematrii ekvivalentem slova Alalia, které objevil frater Achad v 1943. Obě slova jsou formami čísla 73. Alalia vyjadřuje magickou formuli Kurentu 73, který pracuje skrze feminní aspekt Chocmahu v jeho falické funkci. (= druh magické vibrace reprezentovaný Merkurem). Chokmah je Ta Moudrost (Wise One), ve které se objevuje GML (také 73), kněžka Stříbrné hvězdy, která je ženským hierophantem ve formě Luny. Chokmah je tudíž logos, jehož slovo je AL AL IA.
Slovo cower, krčit se, je rovno 237, co je číslo Ur-He-Ka, velké magické síly ShPhChH (Sefekh), Bohyně 393. 237 je také číslem Aossic, vysloveného určitým způsobem, tj. extraterestriální entity, jejíž jméno mělo obzvláštní význam v 1945, roce kdy Parsons „otevřel dveře“. Sečtením 73+237 dostaneme 310, číslo ShAT, což je forma Setova, která identifikuje toto číslo se Stříbrnou hvězdou; je také formou MQPTz s významem skákat, vyskočit.
Když si toto slovo (skákání) poznamenáme za uši, tak se dozvíme v Nightside oE, že tato idea označuje skok skrz čas a prostor, proskočení bránou Daath za Tou Moudrostí (Wise One), která se manifestuje z alien dimenzí, poznačených Siriem a Setem. Její vědění je přenášeno skrze slovo popsané Crowleyem v 1904 a Achadem v 1943, kuriózním výrazem, který označuje Ne-Slovo Aeonu Zain (Nia – Ain a Zain. Zain je metathesí Azyn, jehož číslo je 718). V tak komplexním vzoru není překvapením, že se nit občas přetrhne a mystérium je vyloženo špatně. Entity jako Aiwass, Aossic a další jsou silami operujícími v jiných dimensích a vnášejícími do našeho universa magická zaklínadla obsažená v AL a dalších grimoárech. (Aneb jak složitě říct, že mi to tak nejde jako tomu Crowleyovi, a tak musím konstruovat. Není to forma posedlosti, tohle nekonečné odůvodňování?-pozn.překl.)


kapitola 5.
Magičtí mužíčkové


Snová kontrola obsahuje jak kontrolu snění nočního, tak i denního. Je dobré se naučit lucidnímu snění (Proti gustu není ruchu, aneb pravým malíčkem do levého ucha - pozn.překl.). Člověk má pořád přemýšlet o tom, co se mu má zdát. Když pořád přemýšlí a sní na téma svého vitálního přání (=RW), tak se mu splní. Negativní myšlenky ruší sílu vitálního přání, je třeba se jich zbavit, jinak budou působit upírsky a budou dezorientovat vůli. Vůli je třeba zaměřit do jediného bodu.
O čem chce člověk, aby se mu zdálo, o tom má pořád dokola přemýšlet. Je třeba živit myšlenky a projektovat je do snů. Vitální kuličkou energie je třeba nakrmit představu vzešlou z vůle, čili magickou personalitu, která je reflektována v krystalu jako trpaslík, zřetelný v každém detailu. Tento mužíček je maskou či personalitou vytvořenou ze sexuálních sil, základu existence. Bytí je pobýváním vně; pouze čisté srdce se nikdy nemanifestuje – jeho přirozenost je známá jako Nejvnitřnější světlo.
Maat je mol – ten, který létá v noci a pojídá světlo. Je identický s vampýrskými silami symbolizovanými supicí. Požírač v temnotě je požíračem mrtvých v kryptách, kde jsou uloženy mumie, což jsou představy světla v temnotě a povstávajícího ducha. Mol a supice jsou ekvivalentní symboly. Magická představa mola - hledače světla - je úzce spojena s kulty smrti v říších Amenti. Tento kult nekromantů dal vzniknout mystickému Necronomiconu. Je to kniha požíračů jmen či slov mumií v Amenti a tyto nekrofagické síly se objevují v tantře pod různými pláštíky Kálí. Ke „knize“ měl přístup Crowley a Lowecraft, který ze strachu potlačil mýtický původ. Necronomicon nikdy neexistoval jako kniha v tomto světě, pouze ve světě snovém (= astrálním - pozn.překl.). Fragment Necronomiconu Crowley uvedl zlomek v liber CCXXXI a Blavatská použila mnoho konceptů v knize Dzyan. Necronomicon bude pozvolna rozluštěn fyziky dneška (??? - pozn.překl.), neboť jeho sigilia zjevují konečná mystéria Maat a tudíž matérie. Staří to vyjádřili v mýtech kultu matky.
Kult Maatin je také kultem blázna (cult of Mat the Mad One) - ten je nevinnou neprobuzenou pannou a symbolizuje kněžku v magickém spánku osvícenou vizí a znějící ozvěnou jiných světů. Tyto znaky a zvuky jsou jantry a mantry bohyně Maat. Manifestují dnešku tajemství kultu mola (moth), okřídleného nočního motýlka - symbolu duše, který je pohlcován světlem (světlo je duch, je plamen, je Šin) noci. Hlavní principy vysvětlují: mol (moth), matka (mother), materie, matrix, duch světla nebo lux je synonymem Maut, jejíž totem sup žije nad smrtí a s Maat nebo Mad One, jehož číslem je nula, Nuit, Nox bohyně nekonečného prostoru. Mezi koncepty moth – mother – myth – mouth – Maat – Maut - Mad – nic – noc – ne - nox a bohyní prostoru, jejíž číslo je nula je okultní souvislost.
V thelemitské kabale založené na prastaré čínské rovnici –1+1=0, je nic rovno dvěma. Dvojka je číslem both nebo beth, dvojčat Seth Horus, která se rozplývají do nicoty skrze proces projekce a ústupu. Tato procedura se podobá sexuální poloze 69. Čísla 6 a 9 = slunce a měsíc, 69=dokonale vyrovnané polaritní energie. Nástrojem této magick jsou ústa, ženský měsíc absorbuje semeno mužského slunce a slunce saje med ženství. V rituálu Ipsos je tento výtok nabit vibracemi rudého lunárního kurentu (Couleuvre rouge). Kněžka je energetizována a vybuzována ne pouze jazykem a falem, ale v jemném smyslu i sigilliem, které je projektováno do AIN, čili do její adžny. Později je lůno slova (Daat) zrcadleno do prostoru prostřednictvím projekce z višuddhy, která má 16 lístků a koncentruje energii kalas.
Ústa vyslovující slovo jsou tak identická s ústy, které přijímají sémě a odrážejí je. Ústa nebo uterus jsou magickým glyfem Šarlatové ženy a je příznačné, že číslo Ipsos 696 sečteno s 93 číslem kurentu se rovná 789, což je číslo Tanith - Draka hlubiny, který je primární formou Babalon.
Toto vysvětlení dokazuje, že pravá přirozenost Maat je identická s draconiánským kurentem, který se manifestuje v Babalon, co se dala všem. Ale ona, která dává život, je také roznašečem smrti, protože Daat = death. Rituál Šarlatové ženy vyplývá z takového rituálu Maat, který zahrnuje ústa a oko, což je reflexe mystéria Sethova v Daatu. Sethova ústa a oči jsou jednou z bran smrti, nebo minulosti, nebo toho co je vyměšováno či odhozeno, svlékáno jako hříšná kůže jako hada noci.
Ofidiánský kurent je také vyjádřen číslem 93 – agape a což je také číslo Aiwasse. Kurent 93 emanuje z AA, která je hvězda Setova - Sirius nebo Sothis. Set tudíž emanuje skrze ta stejná ústa z aeonu Maat, jejímž magickým slovem je 696. Její identita dává 789 – číslo Šarlatové ženy, která ztělesňuje kurent 93 prostřednictvím tajné gnóze OTO.
Aeon Horův a Maatin se zdánlivě překrývají, jsou–li nazírány z bodu, který rozděluje minulost od budoucnosti. Frater Achad požaduje, aby byl aeon Maatin vyhlášen od roku 1948 jakožto aeon dcery, který doplňuje a naplňuje aeon synův a přináší dokonalost formuli dítěte (Psychologicky vzato to Achad v této realitě zabalil a vydal se hledat do snových světů hledat nějakou lepší; kdyby se mu to zcela povedlo, pyšnil by se diagnózou autismus nebo schizofrenie. Leč uniká-li vědomě z této reality do snové, je to hra, která je bezpečná - pozn.překl.). Neboť syn jsouc vůlí otce, se může manifestovat pouze skrze matku, jejímž obrazem na zemi je dcera, Kof-nia. Stříbrná hvězda Setova je přibližována k zemi skrze Aiwaze, který přenáší kurent 93 na zemi. Říkal to Michael Bertiaux, který přijal zprávu od Aiwaze v roce 1977, že Crowley je reinkarnován na zemi jako žena. V tom případě by byl již dceřiný aspekt inkarnován v našich myslích. (Jestli vám to nepřijde přitažené za vlasy, tak nemám námitek... - pozn.překl.)
Součet čísel 7+8+9 je 24, což je cesta vodního draka nebo mořského hada TNTH. Je to symbolizováno tajemstvím ve vodách, jazykem v ústech, klitoris ve vulvě a konečně falem ve vagíně – symbolem slova vibrujícího v prázdnotě. Cesta 24 má související tunel přináležejí Štíru, astroglyfu Šarlatové ženy.
Magické techniky související s uvedenou formulí a obsahující vysátí třetího oka - jemné vagíny kněžky, zdůrazňují roli úst jakožto zdroje slova. Je to ale jazyk v ústech, srdce ve zvonu, falus ve vagíně, co rozvibrovává velké Slovo a tudíž je schopno uskutečnit se v záblesku.
Odsud pramení magický význam zvonu a hromu v tibetské verzi těchto rituálů Kálí čili Šarlatové ženy. Číslo 789 je velmi zajímavý pro thelemskou kabalu, neboť spojuje aeon Horův s aeonem Maat a tak činí možnou fúzi Hóra a Setha do jedné představy.
Zootyp Sekhmet čili Šakti – Maat je vyjádřen ve starém Egyptě v podobě lvice. Ta byla bohyní ohně, označovala sexuální žár a ohnivý likvor. Byla také symbolizována včelou, jejíž spojení se sladkostí identifikuje Sekmeth jako bohyni líbánek – milostného měsíce.
Trans opilosti navozený nasáváním Sakh vede k vidění pravdy skrz užití Šakti (síly), v tomto případě jde o sílu magickou.
Aeon Setha – Hora a Maat - je symbolizován lvicí Sekmeth, egyptským symbolem horka sexuální vášně a horka z těžkého pití. Produktem fermentace byla kala nebo med, které se manifestují jako dokonalý aeon (perfect aeon), nebo dokonalost (perfect – Ion) času (Kálí) na vrcholu lunárního cyklu, ve kterémžto času jsou její tajemství nejsladší. Je to úplněk (full moon), líbánky (honey moon) a byl povýšen v mystériích skrze mši sexuálních ritů a orgií, které zplodili fluida nesmrtelnosti elixíru života.
Číslo 789 se tudíž vztahuje k Venušským, Merkuriálním a lunárním vibracím ritům v trojjediném rituálu. Venuše je sladkost, Merkur je magick zvláště sexuální a Luna je bohyně v konečném naplnění nebo manifestaci – Ma – ion, nebo Maat – ion jsou perfect – ion.
Dva aeony jsou Aeon Dvojčat (zain). Probíhají souběžně a nemají Slovo. Dvojčata Horus a Seth, každý se svým aeonem nebo ionem (kala) formují dokonalost, která je Maat. Buďme si vědomi důležitosti symbolismu úst. Už Crowley pozoroval, že slovo tajný, které se v AL objevuje 21x, možná neodkazuje jen na skrytá mystéria, ale i na ideu vyměšování (secretion), nebo jako kala, která je známá jako nejvyšší vůně nebo emanace bohyně Kalika (ka na konci slova znamená sílu – šakti, která transformuje magick do magick). Crowley si nebyl jistý, že secretion je opravdu secret – ion, dokonalý aeon nazvaný amalgámem Hora a Setha, tarotový Zain, 7, které jsou symbolem a manifestací Matky.
Toto je aeon bez slova, aeon ticha Ain. Je to aeon němého zvířete jehož znakem je hůl dvojité síly. IX + XI = 20 – karta Aeon. Čísla IX Teth a XI Kaf reprezentují lva-hada invokovaného holí. IX a XI stupeň OTO obsahují mystéria tajné cesty. Dokonalost je vyjádřena magickým módem této cesty, neboť přidáním kala Bohyně (tj. magick) se osy mění ve smyslu, který vyjádřil Crowley. Poznání secretion probíhá speciálním průchodem do prázdnoty (Ajin), ke které je umožněn přístup skrze oko dcery ( Nia). Toto je mystérium Kof-nia ve významu levé oko a levá ruka (cesta). Levé oko je okem Sethovým, zlým okem, které promítá vibrace lunárního či nokturnálního kurentu. Levá ruka je znakem prvotního držení - lůna, které emituje temné a lunární emanace. Cesty levé ruky jsou tunely Sethovy, které se větví za a pod stromem života.
Jako je syn ve předu Stromu (jako Ra-hoor-khuit), tak je dcera (Luna) na jeho zadní části (jako Hoor-paar-kraat). Ona je nejenom naplněním formule tetragramatonu, ale také aeonu synova. Její projevení se také manifestuje perfect-ion Maat. Maat tudíž je rovnováhou, což vyjadřuje značka znamení vah.
Horus je Beranem, vyjadřuje oheň jara, Maat je Vahou a projevuje krev podzimu s jeho měsíční sklizní. Ona je dcera západu s modrými víčky, stejně tak jako je mother of mother, ona jejíž jméno značí ústa nebo pojmenovámí všeho existujícího. Její přiblížení skrze tunely Sethovy může býti pochopeno, neboť existence náleží k přední části stromu, tak pravé bytí jsouce nebytí náleží zádní části. Je reprezentováno tím zadním, nižším a levým, tajným a skrytým.
V pozdější fázi Kosmické Iniciace byly přijaty Johnem a Cameronem Parsonsovými, kteří také přijali, jak tvrdí, IV kapitolu AL. Pozdější fáze byly zachyceny sorror Anhadadnou, která také přepracovala mši Maatinu. Podstata jejích komentářů se točí kolem písmene Pé (ústa) a tarotového trumfu Věž. Ústa jsou tím, kdo vyslovuje a absorbuje slovo a také značí vztyčení věže mající formu tajuplné a monstrózní řeči, která je proslovována Panem, Zvířetem, které je Shugal-Choronzon. Věž vybuchující a padající v záblesku ophidiánského kurentu vyvrhuje své trpasličí okupanty, ti jsou e.t. entitami uvězněnými ve věži, dokud nevyprší jejich čas a neobjeví se iniciace mysteriózní (nukleární),explozí, která by je magicky evokovala. Tyto kreatury klifotické nátury pronikají astrální atmosféru země, připravují cestu pro stvoření Daatu, jenž se zjeví za prázdnotou Abyssu. Objeví se jako jasnovidci, a pro okultisty ponořené v magickém snění i jako fantastické formy odrážející ranné mýty stvoření.
Tyto entity se nyní budí ze svého astrálního spánku (=snové existence) do bdělého stavu lidského vědomí. Jak s nimi jednat je jeden z nejurgentnějších problémů nynější tváře humanity. Jistým řešením by mohlo být ztotožnění Věže s pylonem Babalon, magickým hadem astrálního světla, který byl starým znám jako Tanit. Její číslo 789 je číslem ophidiánského kurentu Lásky pod vůlí a číslem 696 což je kabalistická formule aeonu Maatina. Z čehož plyne, že Daat a Maat jsou v novém aeonu chápány jako identická dvojčata, pročež smrt značí průchod (Babel) syna – dcery (Horus – Seth).
Pylon Maatin je nejzazší výspou pouští Daatu, za níž formy fantazie přecházejí do mlhavých představ Zapomenutých, co leží za prahem spánku. Dávají formu a ne-formu stále se měnícím stínům. Tyto stíny mohou být zviditelněny určitými způsoby ozáření prázdnoty za spánkem (sušupti). Je nemožné nastínit přirozenost těchto tvarů skrze narážky na obrovské aglomerace hmoty (Maat) nejasně se rýsujícími za pylony Daatu. Jsou to masy stínů jdoucí pozvolna k evokaci přesné představy, ačkoliv nejsou jen astrálními tvary, ale cizími a gigantickými koncentracemi vědomí, které plují jako mraky odtamtud.
Pylon Pé je ústa pé, která vyslovují slovo, které je Maat. Ústa a původ mýtu o Logoi vyvěrá z vybuchující věže a inseminuje zemi svoji vitalitou.


kapitola 6.
Ten se dvěma jazyky


Popis praktik čínských adeptů – rituál sexuální magie spojený s užitím speciální zvukové vibrace. Úder na gong koresponduje s vibrací invokovaného strážce tunelu. Kněžka v transu vidí vše co je s tunelem spojeno.
Had se dvěma jazyky je znám jako zvíře se dvěma zády , a jako ten s dvojitou holí, jehož vampýrský život je udržován magickým užitím jazyka a klitorisu. Klitoris ve vagíně a jazyk v ústech jsou symbolizovány srdcem v zvonu nebo kladívkem, které udeří na gong a tímto jsou extradimenzionalizované vibrace.
Symbolismus věže a úst je zde interpretován ve své feminní fázi. 85 – což je vyspellované Pé má tentýž součet, jako slovo gbio (květina) a navozuje představu poháru a kopce jakožto hory ve tvaru lůna a veřejného domu. Také je to SKH (archa nebo svatostánek) a čísla 11 v řecké kabale. Číslo 85 tak spojuje všemožné ET záření.
Dvojjazyčný je 160: INQ sající nebo vysávaný, LNSK pít obětinu, IQIM ( z egyptského slova Khem – ten kdo vztyčuje čili ithifalický), IPO – které v ranné egyptské formě AF je jménem slunce v nejnižší hemisféře, MNO – zabránit (zabráním jejich zatopení), ONM dva prameny.
Ale především Dvojjazyčný je glyfem UR – HEKAU velké magické síly, čísla 7 nebo stehna matky Bohyně, jejíž dítě je 8 - čili součet či uskutečnění jejich přání. 8, 80, 418 jsou mystická čísla merkuriálního kurentu (8), který přebývá v ústech (80), která probouzejí kněžku a způsobují její zření (418 =ABRAHADABRA, srovnej DEBORAH věštkyně). Ona je věštkyní v dvojnásobném smyslu jednak předpovídá přirozenost operace a vytváří dítě, které je manifestací: Nic je tajným klíčem…. AL I/46,47.
Číslo 46 je číslem MU, což je křik supice, který je klíčem mystérií, číslo 47 je YONI jako dynamická uchopující, křečovitá atd… „polovina“ pojednává o polovině Bestie nebo jednom členu toho s dvojí holí. „Oni“, tj. židé označují NIC, 61, AIN, jež je symbolizováno okem či yoni Bestie – Shugal –Choronzon. AIN = 61 = ALL, KÁLÍ je také 61. Všechno nebo cokoliv je tak reflexí jako 61 vycházející z 16 kalas. „Sjednocuj svým uměním“ se vztahuje k číslu verše 47 a užívá se ve formuli stahující yoni či oka u kněžky v transu.
Křik supice MU je tajným klíčem Nicoty, je AIN nebo Yoni bohyně ŠH – Chor.
8+80+418 = 506 které kombinuje NU (56)¨a prázdnotu, oko, yoni (0).
506 je Sharch, které označuje pokrevní příbuzenství ženy z egyptského Sherau – dcera. Tajemství dcery je tedy ukryto v křiku supice Maat, a čísla 8,80,418+61 (= ALL,PAN nebo NIC, YONI)=567 prvorozený. 567 vyrovnává 789, středová sedmička je matkou Bohyní, 56 je NU, 89 je DMMH, ticho. Crowley hovoří o 89 jako číslo hříchu – omezení. Chybný způsob ticha, užívaný černým bratrstvem, je v současnosti feminním ekvivalentem 8 stupně formule Karezza cvičené knězem. A navíc hřích je zde obvykle interpretován jako jméno lunárního božstva, a kurent který ji reprezentuje, vysává negativní kalas spící kněžky, která je dcerou temnotou, což je zřetelná forma matky světla.
Jiná forma 506 je 650 (mé slovo je 6 a 50). 650 popisuje aplikaci sexuální energie yoni (symbolizované Sehhet 317 na Choronzona 333), jehož polovina byla sjednocena uměním 8 stupně, formou vibrujícího ticha zplozeného feminním aspektem Karezza. 56+418=474 (Daat) věž a ústa jsou tudíž ve vztahu s thelemskou kabalou.
Dvojčecí aeon (Horus – Seth) je amalgámem, který dosahuje své konečné manifestace v Ma ion nebo Mu ion. Symbolem aeonu je Zain 7, které je okem hada – AIN = AYIN =YONI= EYE a počáteční Z je hadem. Zain je formulí němého aeonu a je doplňkem syna-slunce solárního kurentu reprezentovaného Horem jako Ra –Hoor – Khuitem. Je korunovaným a vítězícím dítětem, ten, který je dvěma a tudíž žádný, čili je perfektním bytím, čili aeonem dokonalosti.
Formule Ma-ion je manifestací skrze ústa obráceného Ionu ophidiánského nebo hadího oka čili písmene zain, které je mečem.
Číslo 7 je číslem Babalon, která jako 789 reprezentuje velkou magickou sílu vyjádřenou skrze 89. 7 je také číslo prvotné Bohyně v podobě stehna, která je na nebi reprezentována jako 7 hvězd Ursa Major a na pozemské jako stehno nebo vagína samice.
Doktrína dcery (MA) je spojena s formulí tetragramatonu, ale byla zatemněna tím, že byl kladen důraz na formuli syna (Vau). Je třeba porozumět, že syn reprezentuje solární energii, pak pochopíme i to, že korunované a vítězící dítě může být pouze produktem projekce, čímž se tato energie stává objektem specifických magických operací. Dcera je pak manifestovaným aspektem dítěte, který je projektován mágem na vrcholu jeho magického díla. Děje se tak ústy kněžky, která je představitelkou dcery, neboť slovo je manifestováno a její výrok se děje v tichu ve smyslu ve kterém toto slovo už bylo vysvětleno, jako neslyšná vibrace.
Je jasné, že Crowley lpěl na maskulinní interpretaci všech mystérií. (Ale i tak je to celé "velmi jednoduché"...-pozn.překl.)


kapitola 7.
Falešný řád pravých cest


Řád emanující z falešné sefiry Daat, řád, který je reflektován a převrácen stínem Maaty, to je choronzonický řád chrámu východu, který je chrámem Bestie. Tajné insignie tohoto řádu obsahují P a T jakožto phalus a tecticle (varle) Sethovo. A také jako ústa a lunární věž Maaty. Iniciály OTO mohou být interpretovány jako věž a dvoje ústa, která jsou okem Sethovým a Horovým – Ra-hor-khuit a Hoor-paar-kraat, oko, které vyzařuje světlo a ústa, která je absorbují poté, co se spojilo s temnotou.
OTO souvisí mj. s číslem 560, ThNINIM, což jsou králové skořápek nebo démonů, a také draci. Mathersův překlad knihy odhalených mystérií má u ThNINIM následující poznámku: démoni jsou rozdělení do 10 tříd, které korespondují s 10 sefirami, ale v obrácené formě. V Knize Bethelohim jsou nazývány nečisté sefirot… srovnej popis zvířete ve Zjevení. Magický kurent existující ve vnějším světě jako OTO(Kterýpak OTO že to má být??? - pozn.překl.), je oporou portálů Daat, což umožňuje opravdový řád nebo sefiry (řád= sefiry). Neboť Daat je maskou death, spirituální smrtí, z níž není vzkříšení ve smyslu existence nebo inkarnovaného života. Ti kdo projdou tímto pylonem, nejsou tedy jen nevtělení, ale jsou zbaveni (např. mysli). Jsou nesrovnatelní s čímkoliv, co existuje. Jsou vskutku Zapomenutými.
Shugal-Choronzon 333+ 333 je dvojité zvíře, zvíře s dvojími zády. Ajna a Anajna – zvířata se dvěma ocasy v jejich propletené podobě tajných tunelů Sethovývh nelze přirovnat ke SŽ. ( Z toho plyne úplný rozvrat cest SŽ. Řád čili Cesty mohou být změněny). Takže vyzařují ze slepých stěn proniknutých portály a z těchto falešných bran vznikají katakomby Khemu, za kterými duchové procházejí do jiných světů a přece cizácké světy tohoto falešného řádu obsahují pravé světlo maatiánské metafyziky odražené proti daatiánské temnotě, která je stínovým světlem OTO. Každá chyba se řetězí: cesty a tunely jsou precizně opředeny. Mezipůsobení tunelů Sethových s tunely falešného řádu S-CH je paralelou k perichoresis získaným v magické zkušenosti snové kontroly. Oneirické anomálie bilokace a současné existence v paralelních světech jsou pouze mlhavým zobrazením klifotické dislokace vědomí, která vyúsťuje do disociace do mundánní osobnosti v rozpadu spirituální smrti. Neboť spirituální anihilace – druhá smrt, se překládá do extra daathiánských termínů jako představa Bestie jejíž stín je promítnut na zemi skrze OTO. Funkcí OTO tedy je přenášet či odrážet kurent CHSh do sféry omezeného lidského vědomí, takto inkarnujícího inrevers celého panorama historické existence, jak je uloženo na cívce Času. Tato pavučina složitosti nejvyšší jemnosti a delikátnosti je v nejtajnějších Woodoo kultech symbolem pavoučí královny a nové Arachnejské astrognóze.
Rozvětvení pavoučích kultů smrti bylo načrtnuto Bertiauxem v dopisech v nichž popisuje 256 (16X16) marmas, které pulsují v síti kalas obsahujících 32 cest stromu násobených jejich reflexí v tunelech Sethových. Tentýž autor popisuje rituály vyučující magii a divinaci, které užívají 16 druhů magických jedů (semenná fluida pavoučích čarodějů nebo černé kalas pavoučí královny), metody nesmrtelnosti dané nemrtvými a první body esoterického chrámu pavouků. Pak uvádí seznam toho co je známo jako 16 horkých bodů rituálu.

1. Čarodějové, kteří napadají noční cestující
2. Divinační síly vyhrazené nemrtvými
3. Kočkodlačí síly, brána k lykantropii
4. Síly rubáše
5. Divinační zaklínadla umožněná lebkami
6. Komunikace s mrtvými těly
7. Spider necrophilia
8. Vytvoření 256 různých lektvarů a jedů
9. Vytvoření mluvících lebek
10. Zimní magie smrti, druh dusivého chladu
11. Zabití sesláním astrálního ohně
12. Vytvoření pavoučí jeskyně zasvěcení
13. Hnízdo jedovatých magických hadů
14. Zplození shaktis a kalas z lektvarů
15. 256 jedových metod astrální projekce
16. Síly Barona přidané ke všem těmto bodům.

Bertiaux nalezl v esoterickém voodoo učení o pavoučí královně prostoru a jejich 256 jedech, z čehož každý je fatální pro denní vědomí, ale zcela esenciální pro vědomí kosmické. Ve voodoo existují speciální kulty, jejichž prostřednictvím lze absorbovat kalas skrze magickou práci a připravit jejich alchymickou transmutaci. 256 různých lektvarů a jedů přináleží osmému bodu; je to střední hot-point systému vytvořeného Bertiauxem. Koncept jedů je ve spojení s Obeah velmi dobře znám, ale B. nalezl skutečné a tajné procesy esoterického voodoo, jež jsou označovány rostlinami a dalšími toxiny, které jsou lidově spojovány s čarodějnictvím. Nelze říci, že by skutečné jedy neměly žádný vliv, leč měly by pouze připomínat originální procesy podléhající těm, kdož jedy přijaly jako symbol identický s dávnými alchymickými praktikami, jako byly drakoniánští Egypťané a tantričtí Indové. Osmý bod je zařazen do merkuriálních fenoménů.
Existují další souvislosti. Třináctý hot-point je popisován jako hnízdo jedovatých magických hadů, což souvisí s lunárními plazy kvasícími v kalichu Čarodějů. Podobně ve venušské zoně (hot-point 7) jsou přiřazeny ryty obsahující spider necrofilia. Mrtví jsou astralizovanými entitami; necrofilia obsahuje magické spojení s kněžkou v transu – v tomto případě pavoučí královna nekonečného prostoru. Její síť je vytvořena z 256 sekrecí, které jsou stočeny do silných nití jejího snění a které se jeví jako jiskřící rosa v měsíčním světle. Pavouk je nejvyšším symbolem kultu Obeah, a Ob čili had obkličuje její síť, což znamená, že kruh času (Kálí) se pravidelně otáčí, aby označil části sítě. Komplikovaný výpočet umožňuje mágovi přidělit každému dni roku speciální kala, kterou kněžka emanuje. Vlákna sítě spojují tajné tunely za Stromem života s manifestovanými cestami v objektivním universu čili vepředu Stromu. Smrt a snění jsou dobyty na této síti, které je voodoo ekvivalentem sítě Nuitiny, s níž bohyně loví duše mrtvých.
Existuje obecný sklon hledat souvislost s podobným provazovým žebříkem, který visí přes zátoky vesmíru v závratných říších Nicoty, kde spí Pavoučí královna. Mrtví se houpají z jednoho tajného průchodu do druhého. Černoch by nikdy nerušil pavoučí síť, která pečetí dveře domu, neboť ví, že by probral cestujícího ducha a nebo že by sám se mohl přemístit do světa mrtvých. Takový je strach z těchto jemných perichoresis, kde se duch a hmota proplétají a mrtvý a živí tancují svoji zlověstnou stínovou hru.
Desátá silová zóna Malkuth je symbolem bdělého stavu a může být tunelem mezi tímto universem a jeho reflexí – meonem, který je symbolem snového stavu. Je známo, že UFO sem pronikají Odtamtud. Za bdělým a snovým stavem leží sušupti, což je temný stav spánku neosvětlený vědomím, a to ani ve formě snů. Je možné, že ranné mýty jsou infiltrací a přenosem Odtamtud, čímž se prodloužily minulé aeony, aniž by zůstaly nepovšimnuty zasvěcenými a dalšími vnímavými osobami. Mnohé entity nemůžeme identifikovat, protože se je snažíme interpretovat v termínech jagratu, čili bdělého stavu, kde vládne rozum – aspoň si to tak myslíme. Ale nereálné a iracionální má přece jiný řád a neexistuje ve smyslu naší tělesné existence. Neboť existence zahrnuje i bytí Tam - rozšíření nebo exteriorizaci vědomí v termínech času a prostoru. Pravé bytí nemá existenci, neboť nikdy nebylo. Bytí je schopno existence Tam, ale taková existence není esenciální bytí. Magie je vědou Máje, tvoření ilusí existence, čili krátce vědou objektifikace a Malkuth je její sférou. Je stejná jako Malkah – nevěsta, jako Mal-koth, čili dutá roura (tunel), který je symbolem dcery atributované zemi. Malkah – dcera, čili nevěsta skrývá formuli bohyně Nuit, čili No-Thing; ona, která manifestuje Pana, Baphometa a Bestii.
Všechno leží v klíně bohyň (zřejmě proto, že bohyně mají lunární vědomí, které autor ztotožňuje se spánkovým), čili vše spočívá v lůně času (Kálí) a bude manifestováno dříve, či později, podle toho jako intensivně si toto přeje magická vůle. Nebytí samo leží mimo kruhy času a manifestace ničeho (Nuit) se může podařit pouze tehdy, když se každá věc plně projevila. Dcera je Kof-nia symbolizovaná okem prázdnoty, dozadu hledícím okem černého ptáka Sethova, které je okem noci.
AL I/60 - Dcera je večerním havranem, dcerou západu s modrými očními víčky, a lunárním soumrakem, který spojuje temnotu a světlo v jedinou proměnlivou představu. Slepí, o kterých AL pojednává, nemají optický defekt, ale jako slepý Horus v Egyptských mýtech je sluneční kurent (666) ve své negativní, čili lunární fázi.


Kapitola 8.
Iniciace Aossic


Kultivovanost, jemnost a ticho. Toto jsou tři klíče k vnitřnímu míru a často jsou i klíči k okultním silám. Nikoliv politickými silami, nikoliv silami přání ignorantů, leč silami kontrolovaných schopností světů, které jsou skryty uvnitř světa manifestovaného – světa jevů.
Fenomenální svět neexistuje bez noumenálního zdroje. Lidé hledají skryté světy a nemohou je najít, protože oni sami jsou tím světem a museli by najít sami sebe. Ale protože nejsou kultivovanými, nejsou jemnými ani tichými, protože jsou hrubí a plni hluku, světy se před nimi skrývají, čím více lidé hrubosti a hluku produkují. A protože se lidé s těmito kvalitami identifikují, sami se jimi stávají a tudíž je nemohou kontrolovat.
Pouze kultivací hrubosti do jemnosti světa objektů do subjektivity, bělého světa do zvnitřnění, pouze tak může být nalezen klíč k okultním silám. Může být nalezen v totálním tichu, když mysl zastaví myšlenky, když ústa přestanou hovořit a když oko přestane projektovat představy. Pouze tehdy může vést formule vnitřní kontroly k úplnému probuzení z přeludů žití.
Tři klíče okultních sil:
 Myšlení, které je zjemněním bdělosti
 Snění, které se objevuje ve spánku
 A když se obojí zastaví, bude mysl čistá.
(Což je teda fakt normálně novina…., ale bylo by dobré připomenout, že KG užívá slovo snění (dreaming) taky v trošku jiném významu - ač nevím, kde se mu to tam vzalo, protože sen je prostě snem, ve vývoji vědomí je regresí do nižšího stavu. On za dreaming někdy hledá rozšířené vědomí, kdy ego-vědomí hlídá a mlčí, a ve zbytku bytosti se něco děje.- pozn.překl.).
Život je pro každého jedince vytvořen, jako když dramatik vymýšlí divadelní spektákl. Je to výmysl, maska či tanec, kde má jedinec sólo. Nic není reálné, žádný objekt neexistuje, neexistuje nic, a Nic je Nuit, která je ničím přesně v tom smyslu, jak nic neexistuje, vše je jenom hra stínu a světla. Objektivita je sen, v němž neexistuje subjekt-snící, je zde jen objekt-snění. Zdrojem snění je bindu-Hadit. Viz Tantra-buddhismus: Čakry (mandaly) se točí, projektují skrze šakti-energie myšlení a snění a vracejí tyto energie ke svému zdroji. Čili všechno co vnímáme, je jen odrazem našeho Vědomí. (Novinka pro nováčky. - pozn.překl.)
Hadit se rozpouští v Nuit, něco v ničem, objekt v subjektu a subjekt nakonec v absolutní subjektivitě, která je osvobozena od pojmů subjekt/objekt a tak nepopsatelná.
Nuit je objektivně popisovaná jako prostor, žijící, prázdný, myslící, snící, vnitřní, jako prostor fantazií a mýtů a dnes i jako prostor zaplněný zástupy neidentifikovatelných objektů, takových i makových, ale vždy prchavých. Ty rozrušují mundánní vědomí (Malkuth) citlivých osob. Ti vidí, že se něco blíží. Někteří si představují, že lidi ohrožují zemi i vesmír svou technickou vyspělostí a z cizích galaxií nás proto chodí někdo hlídat. Ufa jsou pozorovány od 1947, kdy byla hozena A-bomba na Hirošimu. Dále o UFO na několika stranách, obecně známé skutečnosti, že všichni všechno vědí, ale doopravdy vlastně nikdo nic neví. Hlavně že se o tom mluví a píše.
Autor vkládá příspěvek o snové iniciaci, konkrétně o své vlastní: V minulosti byly jeskyně, tunely atd. místy iniciací. I u něj to tak bylo, konkrétně když se poprvé setkal s AC. V roce 1939 se mu zdálo o vstupu do kruhové jeskyně. Byl po tmě, najednou byl oslněn. Když se rozkoukal zjistil, že na něj ze stěny jeskyně září sigillum, jehož tvar ani význam mu nebyl znám, ale měl k němu vztah. Pochopil citem, že je to symbol jeho Self.
Krátce na to se – za zajímavých podmínek potkal s AC. Ten jej velmi okouzlil. Způsobil změnu v jeho životě. Ačkoliv AC stále užíval drogy, jeho mysl byla pružná a jasná. Jeho tělo bylo devastováno působením okultních sil, neboť často působil jako prostředník jejich aktivity.
Při jednom setkání přišla řeč na sigillum, vypráví KG dál. AC mi řekl, že existuje metoda, kterak si připomenout snovou zkušenost a že mě s ní seznámí. Sám se jí naučil před 50 roky jako člen GD. Aby usnadnil přechod vědomí z plné objektivity do plné subjektivity (z bdělosti do spánku) bez nebezpečí usnutí, doporučil AC užít éter. AC nakreslil na papír neznámý znak. Při zavřených očích jsem vizualizoval tento znak. Když byla představa jasná, začal jsem inhalovat éter. Znak začal pulsovat když se obraz uklidnil, začal jsem vizualizovat otevření dveří. Prostor za dveřmi vypadal nezvykle díky nazelenalé mlze. Znak se objevil v podobě oblaku, když jsem si představoval průchod mého vědomí přes práh. Cítil jsem se radostně. Pak jsem se objevil v členité krajině, která nebyla podobná ničemu mně dosud známému.
Později mi AC vysvětlil, že vize je pravdivá tehdy, jestli-že se přizpůsobuje v souladu s podobou oblasti astrální pláně, ke které má sigillum přístup. Cítil jsem i přítomnost stínových entit podobných lidem a přece rozdílných nepopsatelným způsobem. AC mě naučil se s nimi domluvit natolik, že jsem pochopil jejich symbolickou řeč.
Po nějaké době jsem dokázal vše provést bez inhalace éteru. Vize méně rychle nastupovala, ale přítomnost AC byla pro mě důležitá – z něj přicházel popud nezbytný k transferu vědomí. Snění beze spánku usnadňuje uvědomit si, co je na druhé straně dveří, představy ze snů jsou zachráněny, aniž by byly ztraceny nebo zmateny. Při normálním probuzení člověk získává pouze polámané vzpomínky, které dávají bdělému vědomí jen malý smysl. Plodem tohoto pokusu mělo být zjištění pravého jména a přirozenosti znaku, které jsem našel ve snovém labyrintu. Jeho jméno Aossic s číslem 300 má speciální význam v thelemické kabale. 300=šin, písmeno Shaitanovo. Také číslo KPHR síla transformující a regenerující mrtvé, terrestriální symbol Skarabeus s kuličkou exkrementů. Extraterrestriálním symbolem je Khephra, bůh Půlnočního Slunce, zlatá energie kreativních sil pohřbená v temnotách hmoty Maat/Nuit. Také číslo SMR – hrůza, spoutaný strachem strnulý jako mumie, z egyptského smar, spoutaný. Je to formule pozice mrtvoly, která umožňuje regeneraci a odpykání, které symbolizuje Khepra, který je i alchymickým symbolem operace. 300 je trojitý plamen, jehož oslovo „omezení“ je odvozeno od zafačování, jež je spojeno s děsem, co halí vnitřní světlo v exkrementu hmoty. Tak se stává tyfónskou modlou Merodachu (viz. Nightside otE).
Jiným číslem Aossic je 625, symbol Thelemy, ve které reprezentuje partikulární formu magické energie, která spojuje Aiwaze (93) se Shaitanem (359). Shaitan je pánem hole s dvojitou mocí a jeho síla po zdvojnásobení dává 718. Aiwaz (93) + Aossic (625) se také rovná 718.
V jiných než kabalistických termínech: Aiwass 418 nebo Aiwaz 93 přenáší sílu Dvojité Hole Moci (Shaitan/Set) skrze Aossic. Pozor – jména neoznačují personality, ale síly. Toto poselství blýsklo na autora dávno před jeho setkáním s AC a taky dávno před tím než pochopil jeho dílo, které přineslo civilizační zlom a lidi můžou udělat krok k realizaci jediného Self. Formule Shaitana je formulí takového činu. Dílo Aossic Aiwaz 718 se poprvé objevilo v 70.letech, aby připravilo cestu letům 80. Sedmička a osmička spojené jedničkou ukazují Dvojitou Hůl Moci a přirozenost jejích energií: Zain a Cheth. Viz Nightside. 70 je oko a 80 je ústa - tajné oko ve falickém aspektu a ústa Dcery. Číslo 718 je vzpomínáno v 19.verši III. kapitoly AL. 19 je feminním glyfem, číslem Dcery Planoucího Meče Zain a Evy, která manifestuje. Dcera je manifestací. Třináctipísmenné slovo manifestation (česky je to jenom 11 písmen! - pozn.překl.) zjevuje jméno maion a jeho numerace 257 je ekvivalentem vejce i hnízda (conn k telegramu, který zaslal AC Achadovi, když ten byl povýšen do jakéhosi stupně: Jeden neofyt tvoří krásné hnízdo – snad je to dobře přeloženo. AC prý tomu tvrzení nedával žádný smysl, ale ten se sám po letech objevil – no jsou hrozně důležití, všichni ti pánové, ale já jim prd věřím).
Práce s Abuldizem (někdo podobný jako Aiwass, starší, fousy, v ruce hůl, na hrudi dráp, na prstě prstýnek s průsvitným očkem, pod kterým bylo vidět pírko malého ptáka) přinesla výsledky, kterým ani AC neporozuměl. Abuldiz instruoval AC, že se má v poušti podívat na vajíčko pod palmou. A o 7 let později, 1918, si soror Ahitha vzpomněla na vajíčko při jakési vizi. Pouštní symbolika byla zjevná, protože jejím totemem byl velbloud. Vize je popsaná v Amalantrah Working – Amalantrah byla další takovou (takovým?) jako Aiwass, známá též jako Wizzard. Všechno je ve vejci. (Kterépak informace že jsou ty důležité? – pozn.překl.)
V AL je taky vajíčko (II/49) a je tam poprvé (kdyby nekecali! a co orfikové? – pozn.překl.), o 7 let později v 1911 jsou Abuldiz wotking a o 7 let později v Amalantrah Working. V 1925 znovu po sedmi letech při Achadově zasvěcení. Ten přišel o rok později na slovo aeonu a byl lepší než AC – slovo je Ma-ion, lze přepsat na Manio, což je 107, což je BITzH, vajíčko. Slovo OVAL z verše II/76 je taky 107. V roce 1932, zase za 7 let, prošel Achad stříbrnou zkouškou a narodil se ve Vejci Ducha. A Kennethu Grantovi se v 1939 zjevil znak Aossic, a 1946 byl Grant zasvěcen jako Frater Aossic do vnitřních mystérií Draconiánského kurentu. A když AC o rok později zemřel, může KG nastoupit na jeho nejvyšší trůn OHO. (Do čerta!-pozn.překl.)
7 period 7 let tvoří 49, mystické číslo Venuše a číslo užívané Johnem Dee v jeho výpočtech pro spojení s cizími entitami. A jedna taková entita – Abuldiz – zakončila sezení s AC tím, že 4x vyřkla slovo sedm. A čtvrtou sedmicí v uvedené sedmové sérii je rok 1925, kdy fr.Achad nalezl slovo Aeonu. Při sezení 1918 entita pravila: „Vejdi do matky pro nové zrození, získáš Nový Život a Země se pak pokryje krásnámi květy, a včely přiletí ke květinám nasbírat med, a nasbíraný med – to je elixír.“ Posledních pět slov se týká mystérií kalas.
Ve II/49 AL se píše: Toto je ze čtyř, a je zde pátý neviditelný. A zde jsem já – dítě ve vejci. Na otázku spojitostí okolo vejce Amalantrah řekla „ty máš jít touto cestou“. Slovo Cesta upomíná na Lam (v překladu značící cesta), entitu s vejčitou hlavou. Obraz Lam namaloval AC taky v roce 1918 – je možné, že Lam a Amalantrah jsou dvě tváře jedné bytosti. Když se Lam napíše s koncovým mem a s ajin místo alef, dostaneme 700, číslo Setovo. Také KPThR, zakulacený jako vajíčko. Kuličky jsou asociovány k Setovi a největšímu starému, jehož maskou je mnoho zářících kuliček, zhoubnému Yogg-Sothoth, který pění jako prvotní sliz v nukleárním chaosu za nejzazší výspou prostoru a času. (Neargumentuj, neobracej, a příliš mnoho nemluv! - pozn.překl.)


kapitola 9.
Ma-Ion


Symbolika vajíčka ustanovuje spojení, byť tenké, s prací Sorror Andahadny. Objevení tohoto symbolu nastiňuje manifestaci Aeonu Dcery, známého jako Ma-Ion. Slovo manifestace je klíčem k rituálům, pojednaným v AL I/20. Má (v angličtině) 13 písmen, což souvisí s třinácticípým hvězdným diamantem, který je symbolem Nové Manifetsace. Tudíž je klíč k rituálům obsažen ve formuli Ma Ion, a ten je tajným ionem čili nejvyšším tajemstvím (secretion). Slovo „manifestace“ je v prvním a posledním verši AL I., Nuitiny kapitoly, z čehož KG odvozuje, že Nuit obsahuje esenci tohoto nového aeonu.
Frater Achad povídal, že pravým začátlem Vodnáře je 8.4.1948, šest dnů po příchodu Aeonu Maatina. Uvedené datum je přesně 44 let po přijetí AL a po Equinoxu Bohů, Vodnář nosí vodu a Diamant je Kámen drahých vod(?). Takže:
DLI – Vodnář – Voda – 44
DM – krev – 44
LHT – oheň (Duch).
Dohromady 132 – QBL, přijmout. Taky číslo tajné tradice přijaté okultním způsobem. Přeskok z Aeonu do druhého Achad se Achad snažil vysvětlit, nějak se dopracoval (v textu nevysvětleno-pozn překl.) čísel 351, 352 353 a náhodně narazil na slovo žába, související s 353. Žába je skokan a skáče z jednoho aeonu do druhého. Je totemem Hecate, která mění ženské vlastnosti – babu na ženu v rozkvětu, matku na dceru. Taky souvisí se Siriem – 13cípou hvězdnou. Jeden z významů jména Hecate je „100“, což je číslo Chozzara, prasete, což zase souvisí s Hecate, které změnila muže na svině. Sha-t, svině, je pode egyptské kabaly také 100 a je to synonymum Hecate. Sirius Psí hvězda je reprezentací hieroglyfu zubu – ve staroegyptštině je slovo značící pes i zub. Shaar=zub, sha=druh psa, sha-t=fena, shai=dog-god, shaait je forma Hathor, která je identická Isis. Sirius dog nebo god je reprezentován zubem, shin, plamen, duch, LHT (=oheň).
100 je číslo Qof,bohyně reprezentované copem nebo ohonem(?), který je symbolický pro Ur-Hekau, čili velkou magickou sílu v prvotní ženské formě.
Také je to tajná symbol Chozzarův jako magie odvrácené cesty, cesty čarodějství, které změnilo osud Atlantidy. Chozzar. bůh atlantské magie, má trojzubec (Ducha). Je průvodcem Hlubinou. 100 je i číslem dokonalé iluze. Magie skokanů (asi žab) vytváří fenomény změn, v tomto případě změnu jednoho aeonu v druhý.
Klíč k rituálům Maat-aeonu je také klíč secret ion která je vrhána Nuitou, jež se klene nad kněžkou tajných rituálů. 353 dá 11, číslo Nuit. Skokan (pes, prase, žába) je tím kdo působí změnu aeonů a Sirius, AA, je ohniskem jejich aktivity zpoza Abyssu.
Ke skokům přes aeony jsou ještě další obecné plky, posuny v čase a jak skákat v čase, pochopitelně pouze teoreticky. Vyjádřil se k tomu i Bertiaux, který dokonce metodu cest časem vynalezl. Můžeme vstoupit do aeonu nebo být ve všech najednou, jak jinak, že. Je to logický dopad skutečnosti, že universum existuje pro každého individuálně. Ačkoliv jsou lidé rozdílní, věří tomu, že Universum je pro všechny stejné, což není pravda. Každý žije ve svém světě, který projikuje a každý si musí vytvořit své vlastní magické universum včetně vlastní kabaly – a tím manifestovat svou vlastní pravdu. (Zoufalá myšlenka, možná myšlenka dokazující zoufalý stav lidstva - pozn.překl.).
Proces pravé inkarnace je trojnásobný:
a) obecné stvoření magického universa
b) jeho projekce na plasmickou zrcadlovou substanci Vnějšku
c) uvedení adepta do funkce středu jeho universa.
Neporozumění teorii reinkarnace vychází z toho, že si lidé neuvědomí, že nelze jít po Mystické stezce bez toho, že se člověk vzdá světa; nikoliv ryze vnějšího světa, ale toho, který si sám vytvořil. Této skořápky se může vzdát pouze tehdy, když byl do ní předtím skutečně inkarnován. To je nejsvětější tajemství – jinak šmytec, bude adept vržen do Abyssu. Nikoliv do Abyssu, který odděluje Nejvyšší od zbytku Stromu života, ale do Abyssu který se nalézá uvnitř centrálního pilíře Stromu, Nicota, která vyzařuje Vše, pavouk ve středu sítě vnějšího čili iluzorního universa. Dokud není uchopeno a asimilováno toto vědění, nemůže být pochopena mágova inkarnace, smrt a znovuzrození. Jen nezasvěcení si myslí, že to má být svět vnějších smyslů, co má být odmítnuto. Jen málo mágů se mysticky znovuzrodí, mrtvých jsou ale legie.
Pouze plně realizované universum je magickým universem, světem Ducha schopným přijmout dojmy Odtamtud. Vše ostatní je subjektivním chaosem mentálních konstruktů zrozených egem. Tvoření magického universa je možné proto, že mentální energie je plastické přirozenosti. Geoprge Wagner říká:
Universum je kujné. Jestliže se naučíme příslušnou techniku, můžeme tvarovat kosmos spíše, než onu může tvarovat nás. Jako rasa můžeme být nejschopnějším stvořitelem.
Zasvěcenci předpokládají tyto možnosti a znají příslušné techniky. Člověk skutečně vlastní kreativní sílu a pokud udělá chybu, universum ztratí tvárnost a upadne do hustší materiální podoby, typické pro bdělé vědomí. Sen se stane strašnou realitou.
Magické universum je reflexí aeonu, který je paralelně existujícím universem. Je prostoupeno paprsky toho jiného universa, které je utvořeno jako jeho odraz. Pro lidskou mysl je ztěží uchopit tento koncept, ale lze si to představit. Iony pocházejí z Řádu AA, který je v nebeské sféře reprezentován jako Sirius.
Achad se nazdával, že zasvěcovací systém AA skončil s Aeonem Horovým. Ale mýlil se, nic neskončilo, pouze na vnějších pláních. Iniciace ale pokračuje na Vnitřní úrovni a zasvěcenci řádu nejsou omezeni touto planetou. To ale Achad nevěděl. Oba, Achad i AC se mýlili, když neporozuměli podstatě rituálu, který je spojen s Kletbou Stupně Magus, který AC vymyslel a včlenil do VI° OTO, když byl řád už ve své staroaeonské fázi. Rituál obsahuje ukřižování žáby, když je předtím pojmenována jménem Kristus, jehož aeon - Osiridův – skončil v roce 1904.
Ropucha nebo žába jsou skokany jednak ve smyslu, že jsou využívány zasvěcenci pro navigaci pohybu po zadních cestách SŽ, a jednak jako ty, které transformují aeony a skáčou z jednoho do druhého. Ukřižování reprezentuje místo překřížení nebo přeskočení z jednoho aeonu do druhého a je situováno symbolicky právě do místa překřížení, které je Daat, falešnou jedenáctou sefirou. Crowleyova interpretace odráží jeho osobní anti-křesťanský komplex, který místy znehodnocuje jeho dílo – ačkoli AL, přijatá Odramtud, je prosta takového pokřivení.
Vzhledem k nedávné minulosti je zjevné, že velká změna je už blízko. AL upozorňuje, že tato změna se projeví během let osmdesátých. Přítomný stav lidských záležitostí napovídá, že toto proroctví není pouhou pravděpodobností. Přeskok z jednoho do jiného (nelze říci dalšího) je často spojen s katastrofami různého druhu. Světa se přesunou do Nicoty, vše staré bude transformováno a je otázka, který díl lidstva bude schopen projít změnou a zároveň si udržet vtělenou podobu. (A půjdeme vpřed k lepším zítřkům. Kdybyste raději četli Steinera, bylo by vám to hned jasnější.... – pozn.překl.)
Crowley vytvořil rituál spojený s Kletbou Stupně Magus, cítil že ztratil kontakt s Tajnými Vůdci. V zápiscích uvádí, že byl v boji proti Mistrům, litoval toho a snažil se věci napravit (je to tam uváděno jinak! – pozn.překl.). Po několika měsících se setkal s entitou Lam a situace se napravila.
Pár zajímavých kabalistických rovnic: Aiwass=418 + Lam=71 = 489. Když toto číslo přičteme k šin=300, což je trojzubec Chozzarův, získáme 789, což je číslo kněžky, která kontaktovala Lam v NY v roce 1974. Číslo 300 Aossic přičteno k 418 Aiwass dá 718, klíčové číslo AL. Lam+Aiwass= 489 + St 300 = 789; Ipsos+Aiwaz = 789; Aossic + Aiwass = 718. Ipsos 696 + Aiwaz = 789.
Set nebo Had (ne to zvíře, ale Hadit – pozn.překl.) je srdcem Abrahadabra, formule Velkého Díla v Aeonu Hora. Taky srdcem Andahadny, která přijala Slovo Aeonu Maatina – její jméno dá taky 789. Takže se aeony zdvojují a hierofanti jejich mystérií jsou žijícími kněžkami OTO, který je nástrojem či hybatelem Dvojitého Kurentu.Slovníček

Kurenty
1. TYFONSKÝ = čas = prvotní matka, ze které všechny ostatní kurenty emanovaly.
2. DRACONIÁNSKÝ - nejstarší okultní tradice st. Egypta. Pojmenován po Draco (Set), což je syn Tyfonky tj. prvotní matky, která dala jméno tarotu (Ta-urt). Tyfon je matka oběhu, ze které byly kruhy času původně vyzářeny. Tyto kruhy čili čakry jsou 11sefirami SŽ.
3. OFIDIÁNSKÝ - magický kurent ohnivého hada tj. hadí síly. Je to magický kurent par excelence nejčistší kvality. Obsahuje v sobě všechny kurenty, které obsahují všechny způsoby magické práce, v němž jsou reaktivovány veškeré minulé i budoucí stavy vědomí. V Thelemě jde o kurent 93.
4. VENUŠSKÝ – je spojený s rybou, symbolizuje vody, tj. astrál. S ním se pojí Dagon, bůh hlubiny (777). Zvláště s nejpozitivnější (poznatelný) formou lunární krve .Al - nejstarší bůh (největší starý) – tajní vůdcové
Apep je had symbolizující ofidiánský kurent. Je to také symbol drakoniánské tradice a byl přijat současnými kultisty jako vyjádření tyfoniánského kurentu.
Bes – je trpasličí zvířecí bůh vládnoucí nad porody. V magickém jazyce tzn. reprodukci představ. Je bohem manifestací ve všech představitelných významech.
Besz-Vesz = Aiwaz ministr Hoor-Pa-Kraata. Kraat-Dwarf čili trpaslík je nekonečně malý anatomický bod bindu (Hadit, Set). Je tak představitelem Universa B v podobě zvířete.
Besz-Na-Maut – manifestace Besat jako supa Maut, která požírá představy, které projikuje jako Hadit v pohřební hostině Hoor-pa-kraatově a tak redukuje nekonečně velké na nekonečně malé.
Bůh Hlubiny - Deep One = Neptun = GREAT OLD ONE z Necronomiconu. Je to Chozzar, Choronzon, Šiva = to vše je ŠIN.
Goth =409 tj. číslo holy ones a místa lebky - zde je souvislost s Golgotou.
Hekaté – její jméno je jedno sto. QVP = 100. Zadní část hlavy souvisí s Lunou a Reš je slunce - tj. přední část hlavy. QVP souvisí s okultním sídlem sexuálních energií: jsou zde dány do souvislosti projekce a sexuální energie. Retfikation (?) skrze lunární kurent, který se manifestuje v bdělém stavu jako iluzorní svět smyslů jenž nás obklopuje a která formuje naše vědomí.
Jugot značí aeon GOTHUV or GUTHUV. V některých mýtech je tajným jménem Pluta, který patří Keteru. Jugot je temnou stránkou Keteru, jejíž čistá bělost připomíná sníh spojený s výběžkem známého vesmíru.
Kala – čas, esence, paprsek, dělení, číslo. Termín užívaný v tantře k vyjádření esence or vůně Suvasini. Od kala je odvozen kalendář (čas) a colour – ve smyslu vibrací. Čínská růže or krvavě rudý ibišek jsou symboly Kálí, jejíž kalas se manifestují jako barvy. V alchymických procesech transmutace a v destilaci elixíru života čili vinum sabbati. Kalas je také nektar květin, které pije včela.
Lam – je mimozemská entita spojující hvězdný systém Siria a Andromedy, spojenec O.T.O.
Lamal - palindrom (písemný útvar), který zjevuje pravou přirozenost kultu LAMA. Jako přenašeče kultu AL (Universum A) do nebo z LA (Universum B) skrze MAAT dceru Maatinu, která označuje poslední okruh čili aeon Maatin.
Maat je dvojče Nuit. Maat je prostor, Nuit hvězdy.
Nu - hvězdami ozářené nebe a Nu-Isis je hvězdami ozářená země tj. země otevřená hvězdným vlivům Odtamtud.
Podvědomí = Abbys=Hlubina=Amenti (není totožno s Nu)
Ra-Hoor-Khuit - projektor sil. Jeho formulí je řeč, Hoor-pa kraat je ticho, je temné dvojče. Reprezentantem je Aiwaz. Hoor-pa kraat je totožný se Setem, se Síriem B. Je také znám jako slepý Horus, jako trpasličí či zmrzačené božstvo, a ze všech těchto spojitostí je také jasné skryté spojení s Amenta a Universem B.
Ob je Aub čili Had = 9. Vyjadřuje, že odsud vycházející kurent má lunární povahu. Ob je kořenem Obeah, vědy or umění vyvolat duchy z Obey.
Od tj. Aud tj. světlo = 11, tj. magická přirozenost světla, zvláště světla astrálního, které je ódicky čili voodicky využito v rituálech voodoo.
Paro-Koth - (Za) Dutý = Dcera paroketh – tj.to, co je za Abyssem. Paroketh je tak závojem tajné brány do Universa B reprezentovaného dcerou.
Prázdné vědomí v sobě obsahuje žádnou věc. A proto obsahuje JÁ
Reš označuje manifestaci sil ve světle slunce (bělé vědomí). Manifestace sil jsoucích v pohybu ve snovém stavu (astrále) skrze světlo Měsíce. Luna dává do pohybu síly, které pak vnímá bělé vědomí.
Poušť Setova – je propast (Abyss) hvězd, kde Sírius A je jasnější jako Horus a Sírius B jako Set je temnější.
Satan = Set= Anubis tj. černý a zlatý pes.
Sin je anglicky hřích a také je to asyrský měsíční bůh. The word of sin is restriction – slovo hříchu je omezení, což lze aplikovat na uzavřenou periodu v souvislosti s lunárním cyklem ženy.
Zin je odvozen ze Zina a to se pojí se Zain. Z toho plyne Azyn tzn. Je branou Abyssu a universa B. Je to jiná forma Azain = aeon of zain a shoduje se s užitím formule tohoto němého aeonu. Počet Azin=718 což jej spojuje se stélou zjevení a s AOSISC AIWAS velkým starým, který je v současné době ve spojení se zemí skrze O.T.O..
Stéla Zjevení je známá jako odpornost opuštěnosti a její číslo je 718 tj. číslo AZIN, což je brána do odporného nevyslovitelného němého aeonu AZAIN.
Snové vědomí je takové, ve kterém věci jsou prožívány myslí ve světle vědomí samotného.
Tanit je drak hlubin jako primární forma Babalon. Jako Tanit je funkce nikoliv osoba , stejně tak Babalon ( mohu se jí stát na nějakou dobu, ale ne jí být).
Ta Urt = Tyfon – prototyp kruhu, kola, čakry, lůna a věčně se otáčejícího kruhu (tj. kolo života, také zákon). Odtud je tarot knihou mystérií nebeských vlivů rota – kolo, thora – zákon, Athor – bohyně Hathor, jejíž jméno znamená lůno.
Thoth – náleží DAATU ( bůh magie a iluze)
Zain - 7. písmeno abecedy, má atribut k dvojčecím silám (double current)
= had
= prázdnota (abyss) symbolizovaný okem ( Ayin=Ain=Yoni)kurent - zde ve významu current, proud sil; takové hezké slovo!
alien - hůře přeložitelné slovo značící něco jako cizorodý, nepatřčný, cizí "odjinud"; slovo vetřelec, na které jsme si zvykli, se mi nezdá zcela výstižné
magick - thelemická magie
AL - Kniha Zákona
Na zpracování se podíleli:
psaním, radou a diksusí k tématu Hanka
psaním Roman

dokončeno, opraveno, potvrzeno 19.6.2004

 
1999 - 2004


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz